Alunskifferbrott

Alunskifferbrottet i Andrarum.

Foto: Mikael Erlström

18 mars 2021

SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskiffer

Den statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om särskild lämplighetsprövning för alunskiffer i minerallagen.

Regeringen har utrett en skärpning av regelverket kring utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer. I utredningen ingår förslag på åtgärder för att öka kunskapen om metallförekomster i svensk alunskiffer och om miljörisker vid hanteringen av alunskiffer.

Utredningen föreslår också ändringar i minerallagen som rör lämplighetsprövning vid ansökan av bearbetning i alunskiffer. SGU ställer sig mycket tveksam till införandet av en sådan särskild lämplighetsprövning. Övriga koncessionsmineral, förutom olja eller gasformiga kolväten, omfattas inte av detta. SGU anser att utvinning av alunskiffer inte kan jämställas med utvinning av olja eller gas och att det därför inte finns skäl att ändra i minerallagen: SGU ställer sig tveksam till särreglering av en specifik bergart eftersom det i praktiken medför gränsdragningsproblem, vilket riskerar att få en negativ inverkan på bilden av Sverige som prospekteringsland.

SGU ställer sig dock positiv till utredningen förslag om att upprätta databaser, kunskapsforum och forskningsprogram om alunskiffer.

SGU anser också att kunskapsläget vad gäller långtidseffekter vid efterbehandling av gruvavfall från alunskiffer behöver förbättras. I många svenska nedlagda, historiska gruvor görs i dagsläget ingen eller en mycket sporadisk uppföljning av till exempel kvalitén på utgående lakvatten från dessa gruvområden. Därför är det svårt att säga något om de effekter som senare efterbehandling har åstadkommit.

I utredningen konstateras också att alunskiffer kan ha en naturlig påverkan på mark och grundvatten, genom till exempel metaller i brunnsvatten, och att det finns ett behov av utökad kunskap om detta. SGU är mot den bakgrunden kritiskt till att utredningen endast omfattar miljörisker vid utvinning. SGU menar att förslagen bör utökas till att inkludera även naturlig påverkan av alunskiffer, både för att fastställa naturliga förhållanden inför eventuell brytning och för att det är viktig kunskap inför annan markanvändning, till exempel livsmedelsproduktion, i områden med alunskiffrar.

Läs mer om utredningen Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71) på regeringens webbplats (nytt fönster)

Läs SGU:s yttrande om utredningens förslag

Läs SGU:s tidigare kommentarer om utredningen

Läs mer om alunskiffer

Senast granskad 2021-03-18