Brottvägg med alunskiffer i det nedlagda alunskifferbrottet i Andrarum.

Mikael Erlström, SGU

1 december 2020

Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer

Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer.

Regeringen har genom näringsdepartementet utrett en skärpning av regelverket kring utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer. I utredningen ingår förslag på åtgärder för att öka kunskapen om metallförekomster i svensk alunskiffer och om miljörisker vid hanteringen av alunskiffer. Utredningen analyserar också behovet av och tillgången till kritiska material i alunskiffer för utveckling av grön energiteknik och annan högteknologi, i jämförelse med andra förekomster, både primära och sekundära.

– Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, och det är viktigt att dessa material görs tillgängliga på ett säkert sätt. Sverige ska även i fortsättningen vara ett föregångsland för en hållbar utveckling av mineralnäringen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Utredningen föreslår ändringar i minerallagen som rör lämplighetsprövning av sökanden när ansökan avser bearbetning i alunskiffer. En särskild utredning kan också krävas om verksamheten kan medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruket, om frågan inte kan bedömas på annat sätt. Vid ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession ska det också anges att det gäller ett alunskifferområde.

Utredningen förslår också att SGU blir ansvarig myndighet för en rad kunskapshöjande åtgärder, som att upprätta databaser över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i gruvavfall från alunskiffer. Vidare föreslås SGU skapa forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om miljörisker vid utvinning av innovationskritiska metaller ur alunskiffer, samt starta ett forskningsprogram med inriktning mot miljörisker vid utvinning i alunskiffer.

SGU är en av flera myndigheter och experter som bidragit i utredningen. SGU har sammanställt data om alunskifferns förekomst och uppbyggnad, med information om vilka metaller och mineral i svensk alunskiffer och som kan vara innovationskritiska. SGU har även identifierat kunskapsluckor när det gäller alunskifferns uppbyggnad och miljörisker kopplade till utvinning.

– Alunskiffer innehåller flera av de innovationskritiska metaller som används i teknik för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den en del ämnen som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk, säger Mikael Erlström, statsgeolog på SGU och regeringens särskilda expert.

Läs mer om alunskiffer här

Läs mer om utredningen, och ladda ner den, på regeringens webbplats

Alunskiffer i Sverige. Klicka på kartan för att få en större bild över svenska förekomster.

Senast granskad 2020-12-01