23 november 2020

SGU:s arbete med Hoburgs bank: viktiga rev upptäckta med ny teknik

SGU:s avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visat sig ha stor betydelse för livet i området.

Arbetet med Hoburgs bank är ett stort kliv framåt för hur SGU samlar in data och analyserar information. Projektet omfattar en multidisciplinär havsbottenundersökning för många olika syften, över en yta ungefär lika stor som Öland, samt analysmetoder där maskininlärning kombineras med expertkunskap. Rapporten beskriver detta tekniksprång och bidrar samtidigt med ny information om bottenmiljön.

Bakgrunden till kartläggningen är att Hoburgs bank är en relativt opåverkad och känslig livsmiljö för många marina arter, och att ett ökad skydd av området därför är angeläget. Bottenförhållandena var relativt okända när arbetet påbörjades, och det saknades bra underlag för framtida regleringar.

En slutsats från undersökningen av Hoburgs bank är att de miljöer som bedöms ha extra höga naturvärden utgör en relativt liten areal, även om de är spridda över stora områden. Exempel på dessa är moränryggar och formationer av hårda leror, som tillsammans utgör mindre än en procent av den undersökta arealen. Här hittades höga tätheter av blåmusslor och fisk som torsk, vilken söker skydd mellan stenblocken. Dessa små men distinkta revstrukturer har inte kartlagts i tidigare undersökningar i området.

SGU:s arbete öppnar för en fortsatt kartläggning över hela området kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Det skulle i princip räcka med kompletterande provtagningar och sjömätningar för att möjliggöra habitatkartor för hela det skyddsvärda området, då stora delar redan är uppmätta av Sjöfartsverket. Detta under förutsättning att all data kan delas mellan myndigheterna.

SGU:s kartläggning har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I dagsläget pågår arbetet med en bevarandeplan för det Natura 2000-område som Hoburgs bank ingår i.

Läs rapporten om arbetet med Hoburgs bank här

Kartor samt all kartläggningsdata (öppen data) från projektet är tillgänglig genom SGU:s kundtjänst.

För mer info om SGU:s arbete med Hoburgs bank, se filmer nedan

 

 

Senast granskad 2020-11-23