6 november 2020

SGU:s flygmätningar i Östergötland –  nya fynd och möjliga vattentäkter

Bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningen i Motala, Linköping, Mjölby och Vadstena. Det är resultatet av SGU:s flygburna TEM-mätningar på Östgötaslätten, som nu redovisas i en rapport.

I juni 2018 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar över Östgötaslätten för att få fram bättre hydrogeologiska underlag inför planering av den framtida vattenförsörjningen. Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga i jordarter och berggrund över större områden, vilket kan användas för att identifiera och kartlägga geologiska formationer med bra grundvattenpotential.

– När flygmätningarna jämförs med undersökningar på marken som till exempel provborrningar ger det en bild av hur geologin ser ut under markytan och även var det finns potential för större grundvattentillgångar, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Några resultat från undersökningarna:

  • Kommunerna i området får nu ett betydligt bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningen. Bland annat kan data användas för att bedöma grundvattenmagasinens utbredning och volym, samt bedöma deras uttagsmöjligheter.
  • Området vid Djurkällaplatån som utgör grundvattenförekomst i Motala kommun är större än vad som tidigare är känt, vilket kan medge större vattenuttag.
  • Den nya jorddjupsmodellen pekar till exempel ut stora områden med mäktiga jordlager, framförallt kring Motala. Undersökningarna visar att det ofta rör sig om komplexa avlagringar där bättre och sämre förutsättningar för grundvattenuttag kan förändras på korta sträckor.
  • En geologisk 3D-modell med den sedimentära lagerföljden har skapats för hela undersökningsområdet. Det betyder att de olika kalk-, ler- och sandstenarnas utbredning och mäktighet nu är kartlagda med en större noggrannhet. 3D-modellen möjliggör en ökad säkerhet för all undermarksplanering, inte minst när det gäller placering av vatten- och geoenergibrunnar.
  • I berggrunden finns de bästa uttagsmöjligheterna i sandstenen, rapporten pekar ut ett antal områden där berggrunden statistiskt sett lämpar sig något bättre för grundvattenuttag. Det är framförallt i den södra delen av Östgötaslätten, bland annat nordost om Tåkern, vid Skeppsås och vid Knivinge.
  • Även ett stort antal tidigare okända förkastningszoner i berggrunden har kunnat identifierats i dataunderlaget. Dock har inga slutsatser kring deras betydelse för vattenförsörjningen i området kunnat göras.
  • Två nya stationer för övervakning av grundvattnet finns nu på Östgötaslätten. Här sker daglig övervakning av grundvattennivåer som kan användas för att ta fram prognoser för låga grundvattennivåer både på kort och lång sikt. Arbetet visar på vilka möjligheter som finns att använda flygburen TEM-data tillsammans med borrhålsinformation för att få fram ett bra underlag för vattenförsörjningen.

Läs rapporten om TEM-undersökningarna här

Senast granskad 2020-11-06