Utsnitt ur den geologiska 3D-modellen över Närkeslätten i området vid Latorpsplatån

Utsnitt ur den geologiska 3D-modellen över Närkeslätten i området vid Latorpsplatån.

27 januari 2021

Flygmätningar i Närke ger ny kunskap om slättens grundvatten

De helikopterburna TEM-mätningarna över Närkeslätten 2018 har gett ny kunskap om marken på djupet: SGU har tagit fram en 3D-modell av Närkeslättens geologi och gjort nya bedömningar av grundvattenförhållandena för ett antal delområden.

Undersökningarna har gett en god bild av markens strukturella uppbyggnad ner till cirka 150 meters djup, där de olika lagren kan särskiljas utifrån lerhalt, porositet och vattenhalt. Jordarterna domineras av lera och morän med en medelmäktighet på drygt tio meter. Dessa överlagrar en sedimentär berggrund av kalksten, alunskiffer, lerskiffer och sandsten som i väster och söder avgränsas av förkastningszoner, vilka även markerar gränsen mot den kristallina berggrunden.

Ur ett grundvattenperspektiv är av den kambriska sandstenen samt utökad kunskap om de nord–sydliga isälvsavlagringarna av särskilt intresse, eftersom dessa är de viktigaste grundvattenresurserna på Närkeslätten. Ett annat värdefullt resultat är ny kunskap om var den sedimentära berggrunden har utsatts för glacial erosion. Undersökningarna har även resulterat i en ny tolkning av områdets förkastningar och deformationszoner, vilket kan vara betydelsefullt då berget i dessa zoner ofta är mer vattenförande.

– Arbetet har gett oss ny information om grundvattenförhållandena på Närkeslätten. Kunskapen kan bli viktig för att hantera, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU.

Exempel på ny kunskap som kommit fram:

  • SGU har tagit fram en 3D-modell som kan användas som underlag vid bedöm­ning av till exempel grundvattentillgång, grundvattenbildning och sårbarhet.
  • En modell av den kambriska sandstensakviferens utbredning och mäktighet.
  • Förbättrad kunskap om jordlagrens mäktighet och uppbyggnad, vilket bland annat kan användas som stöd vid bedömning av isälvsavlagringarnas utbredning samt vid uppdatering av SGU:s jorddjupsmodell.
  • Bestämning av läget för större förkastningar och förkastningszoner där berggrunden kan vara uppsprucken och mer vattenförande.
  • Ett förbättrat geologiskt och hydrogeologiskt underlag som ligger till grund för SGU:s fortsatta grundvattenkartering.
  • Utöver nya geologiska data har mätningarna också gett värdefulla erfarenheter om mätmetodens användbarhet i olika geologiska miljöer.

Läs rapporten "Helikopterburna TEM-mätningar i Örebro län – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning"

 

 

 

 

 

Senast granskad 2021-01-27