21 januari 2021

SGU bidrar till enhetliga geodata för hela EU

SGU har nu levererat de sista datamängderna som ingår i införandet av Inspire, EUs direktiv för att det ska bli lättare att dela och använda geodata. De datamängder som levererats gäller tillstånd för prospektering och gruvbrytning samt energiresurser.

Inspire, Infrastructure for Spatial Information in Europe, är ett EU-direktiv som syftar till att vi inom EU ska få bättre tillgång till offentliga data och också kunna kombinera data från olika medlemsländer utan att behöva byta format eller metoder.

Ett särskilt fokus ligger på att underlätta arbetet kring gränsöverskridande miljöfrågor, där tillgången till geodata är en förutsättning.

SGU har levererat följande datamängder: data om jordarter, berggrund, geofysik, hydrogeologi, grundvattenförekomster, tillstånd för prospektering och gruvbrytning, mineralresurser, havsbottenyttäcke, markgeokemi och energiresurser.

Här kan du titta på och ladda ned data

SGU:s datamängder kan hämtas på flera ställen: här på SGU:s webbplats, Geolagret, den nationella geodataportalen, samt på EUs Inspires geoportal där det går att titta på och ladda ned Inspire-data från EUs alla medlemsländer.

Enklast är att använda WMS (visningstjänster) med hjälp av någon typ av GIS-verktyg.

Fortsatt arbete

SGU har nu gjort sin del i införande av Inspire. Arbetet med Inspire upphör dock inte.

- Datamängderna ska uppdateras minst en gång i halvåret och med tiden kommer ny data från SGU att läggas in i Inspires databaser. Vi behöver också bevaka och genomföra eventuella förändringar från EU gällande format och dataspecifikationer, säger Kristina Martinelle, projektledare på SGU.

Senast granskad 2021-01-21