Stora block med stenar i en skog. Foto.

Storblockig moränterräng.

Foto: Jonas Ising/SGU.

28 januari 2021

Nya jordartsdata finns tillgängliga

Ny jordartsinformation finns för områden mellan Uppsala och Stockholm, längs kusten utanför Skellefteå samt söder om Kalmar.

SGU har uppdaterat jordartsinformationen mellan Uppsala och Stockholm nära Arlanda flygplats, mot bakgrund av att regionen är ett av landets mest expansiva områden för bostadsbyggande, och att Trafikverket planerar för en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, vilket kan öka på byggandet och expansionen ytterligare.

Kusten utanför Skellefteå har fått uppdaterad jordartsinformation eftersom området är mycket expansivt i och med bygget av den nya batterifabriken och många nya infrastrukturprojekt i området.

Sista vita fläcken på jordartskartan över södra Sverige täckt

Även ett område kring Torsås och södra delen av Kalmar kommun har fått ny jordartsinformation. Torsås kommun och angränsande, resterande del av Karlskrona kommun har kartlagts på nytt, och för södra delen av Kalmar kommun har befintlig jordartsinformation uppdaterats. Därmed är den sista vita fläcken på jordartskartan över södra Sverige täckt. Detta område är ett av de områden som drabbats hårt av de senaste årens torka, och med hjälp av ny jordartsinformation kan jordarternas och berggrundens potential för stora grundvattenförekomster undersökas.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Länk till SGU:s Kartvisare för jordarter i skala 1:25 000 - 1:100 000.

Senast granskad 2021-01-28