Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

13 januari 2021

Metallpriser under 2020

Covid-19-pandemin och den därpå följande nedstängningen kom självfallet att påverka metallpriserna under 2020.

Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars. Ganska snart började dock priserna stiga. Efter vårens nedstängningar började ekonomin åter ta fart, främst efter Kinas upphävandet av sin lockdown i juli månad.  Möjligen har utbudet haft svårare att ta fart vilket har inneburet prisökningar.

Järnmalm

Nedstängningarna påverkade initialt järnmalmspriset mindre än övriga metallpriser. En mindre nedgång följdes sedan av en kontinuerlig prisstegring, för året med 68 procent för att i slutet av december nå 156 dollar per ton, det högsta sedan 2011 Ju längre nedstängningarna pågick ju mer påverkades priset av det sjunkande utbudet, och från juli månad, när den kinesiska lockdownen upphörde och stålindustrin drog igång, kom efterfrågan också att påverka priset. Utbudet påverkades en hel del av nedstängningar ibland annat Brasilien, vilket medförde högre priser. Under året har det även varit vädermässiga störningar i den sjöburna järnmalmstrafiken från Brasilien och Australien. I november och fortsatt in i december steg järnmalmspriset dramatiskt. Orsaken finns i fortsatt oro över Brasiliens järnmalmsförsörjning kombinerat med en stark efterfrågan från kinesisk ståltillverkning. Men även av sjunkande lager samt stark efterfrågan på stål i Kina, där hälften av världens stålproduktion sker. De bakomliggande faktorer är Infrastrukturstimulerande investeringar och en stark byggmarknad. Det pris som visas i diagrammet är spotpriser främst baserat på kinesisk efterfrågan. För pellets finns andra priser, liksom för malmbolagen som kan avtala om specifika priser.

Basmetaller

Basmetallerna föll kraftigt till följd av nedstängningarna och nådde en distinkt botten i slutet av mars.  Därefter steg de flesta basmetallpriserna till slutet av december då en ny nedgång verkar ha påbörjats. Priset på bly avvek från mönstret med en svacka under hösten. Under året steg blypriset med fyra procent.  Av basmetallerna ökade priset på koppar mest med 26 procent, zink steg med 18 procent, aluminium med 11 procent och priset på nickel med 17 procent. Ökningen hänger främst samman med uppstarten av den kinesiska industrin från juli månad. Kopparpriset har också påverkats av leveransproblem i Chile, minskade lager. Den framtida efterfrågan från elfordonsindustrin tros också ha slagit igenom på kopparns prisökning.

Ädelmetaller

Ädelmetallpriserna påverkas av industriell efterfrågan, men för guld och silver påverkats priset även av finansiell efterfrågan. särskilt i oroliga tider som under Covid-19 och nedstängningarna. Under året steg priset på guld med 24 procent, silver med 48 procent, platina med nio procent och palladium med 22 procent. Prisutvecklingen påminde om basmetallernas, men ökningarna för guld och silver avbröts redan i augusti och kom därefter att sjunka något för att i slutet av året åter stiga. Den annorlunda utvecklingen hänger samman med ädelmetallernas roll som säkra placeringar vid oroliga tider. Priserna på platina och palladium hade en mer kontinuerlig ökning efter slutet av mars. Anmärkningsvärt är att priset på palladium som i slutet av mars då nedstängningarna startade dramatiskt föll med 20 procent på två dagar. Priset kom dock att återhämta sig till stor del i augusti. Nedstängningarna drabbade även fabriker för tillverkning av solpaneler, där silver är en viktig beståndsdel, vilket medförde ett större prisfall på silver med tolv procent under den initiala nedgången i mars.

Övriga metaller

Rodium räknas till PGM-gruppens metaller tillsammans med bland andra platina och palladium. Likt de två andra används rodium till avgasrening. Priset på rodium näst intill tredubblades under 2020. Prisuppgången handlar om strängare utsläppskrav i Kina, som kräver mer rodium, kombinerat med utbudsminskningar i Sydafrika. Rodium produceras i små mängder, är en av de dyraste metallerna och är den mest effektiva i vissa katalysatorprocesser. Rodiumpriset föll också efter den initiala nedstängningen, men kom sedan att - utöver att återhämta sig till tidigare värde - också att dubblerats.

Priset på batterimetallerna kobolt och litium var avtagande under 2020. Litiumpriset minskade med cirka tio procent medan koboltpriset var stillastående. Priserna verkar inte direkt ha påverkats av pandemin och dess följdverkningar. Det har tidigare funnits en förväntan på högre priser, bland annat så var priset på kobolt nästan tre gånger högre 2018, men än så länge är marknaden avvaktande.

Läs mer om metallprisernas utveckling under 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-13