Mineral från Fagersta.

Varpprov av rikt molybdenglansmineraliserat grönskarn från Vilhelminagruvan 7.

Foto: Fredrik Hellström.

23 augusti 2022

Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun

I en ny rapport från SGU beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

Rapporten beskriver mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun och är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun, Uppsala län”. Det är i sin tur en direkt fortsättning av SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av ”Malmer, industriella mineral och bergarter”.

Fyndigheterna som beskrivs omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral. Informationen är tänkt att kunna användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den kan också vara en tillgång för forskning och undervisning samt bidra till geoturism och studier av kulturhistoria. Vid sidan om ny information från fältbesök och kemiska analyser har också betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Fagersta-rapport.jpg
Inventeringen har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s Mineralresursdatabas och även en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data. Många av de besökta förekomsterna har också provtagits och analyserats kemiskt. Resultaten är lagrade i SGU:s bergartskemidatabas.

Läs rapporten Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun, Västmanlands län

Kartvisaren Malm och Mineral

Kartvisaren Bergartskemi

Senast granskad 2022-08-23