Block i veckat skarn norr om Ludvika.

Block i veckat skarn norr om Ludvika.

Foto: Ildikó Antal Lundin, SGU

Kartläggning i Bergslagen

Våren 2017 startades ett nytt multidisciplinärt kartläggningsprojekt i Bergslagen med syfte att öka kunskapen om berggrunden och för att identifiera metaller och mineral i såväl denna som i gruvavfall.

Undersökningarna innefattar såväl fast hälleberg som gruvavfall samt i förekommande fall arkiverade borrkärnor och annat material. Såväl geologisk, geofysisk som geokemisk information insamlas, bearbetas och tolkas. Två i dagsläget avslutade regeringsuppdrag har också utförts parallellt med bergslagsprojektet:

Regeringsuppdrag om innovationskritiska metaller och mineral

Behovet av metaller och mineral ökar

Vårt behov av metaller och mineral har aldrig varit större än vad det är idag. Inom EU finns ett särskilt intresse för så kallade ”kritiska råmaterial” (critical raw materials – CRM:s), som bland annat behövs i grön teknik som elbilar, vindkraftverk och solceller. Även efterfrågan på andra metaller ökar. Klimatförändringar och energiomställningen utgör en utmaning för råvaruförsörjningen.

Multidisciplinära studier av befintliga och nya insamlade data kan ge en bättre förståelse för och kunskaper om de geologiska processer som bidragit till bildningen och utvecklingen av berggrunden i Bergslagen och på så sätt skapa bättre underlag vid prospektering efter dessa metaller och mineral.

Pågående och avslutade delprojekt

Inom projektet drivs ett flertal delprojekt som fokuserar på ett specifikt lokalt eller regionalt område, eller som studerar en specifik mineraliseringstyp eller -process.

Karta över undersökningsområdena i Bergslagen etapp 1 (avslutad) (nytt fönster)

Karta över undersökningsområdena i Bergslagen etapp 2 (pågående) (nytt fönster)

Lokala undersökningar

De lokala undersökningarna är riktade insatser som syftar till att uppdatera de geologiska, geofysiska och geokemiska underlagen för mineraliseringar och öka förståelsen för malmbildning, relationen mellan de geologiska processer som bidrar till olika typer av malmbildning samt visualisera tredimensionell uppbyggnad av berggrunden.

Pågående undersökningar bedrivs i Grycksbo-Insjönområdet och Eskilstunaområdet. Delrapporteringar av tillgängliga preliminära resultat återfinns nedan.

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön, SGU-rapport 2022:09 (nytt fönster)

Berggrundskartering  i området Grycksbo-Insjön, Bergslagen, etapp 2, SGU-rapport 2020:08 (nytt fönster)

Berggrundskartering i området Eskilstuna SV och SO, Bergslagen, etapp 2, SGU-rapport 2021:11 (nytt fönster)

Berggrundsundersökning i området Grycksbo-Insjön år 2020, Bergslagen, etapp 2, SGU-rapport 2021:12 (nytt fönster)

Tidigare, nu avslutade delprojekt har bedrivits inom Ludvikaområdet, Norbergsområdet, Fagersta-Avestaområdet och Sala-Jugansboområdet. Del- och slutrapporteringar av dessa delprojekt hittas nedan.

Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp1, SGU-rapport 2018:12 (nytt fönster) 

Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1, SGU-rapport 2019:16 (nytt fönster)

Kartering i Norbergsområdet, Bergslagen, etapp 1. SGU-rapport 2018:13 (nytt fönster).

Profilkartering av berggrunden i området Sala–Jugansbo, etapp 1, SGU-rapport 2022:01

Sala-Jugansboområdet, Bergslagen, etapp 1, SGU-rapport 2019:12 (nytt fönster)

Bergslagen etapp 1. Profilkartering av berggrunden i Fagersta-Avestaområdet, SGU-rapport 2020:12 (nytt fönster)

Regionala undersökningar

Regionala undersökningar utförs i större områden över hela Bergslagsområdet och syftet är att få en allmängiltig bild av geologiska företeelser som torde vara likartade för hela Bergslagsområdet. Detta kan vara studier av en mineraliseringstyp som förekommer tillsammans med en specifik bergart, eller regionalt fokus på en viss malmbildande process. Pågående delprojekt fokuserar på mineraliseringar relaterade till basiska intrusioner, samt varför vulkaniska bergarter i norra delen av Bergslagens litotektoniska enhet, till skillnad från de centrala och södra delarna, i stort sett saknar kända mineraliseringar. Morängeokemisk provtagning och analyser kommer också att göras inom områden där det saknas information om naturliga bakgrundsvärden av olika huvudelement, spårämnen och pH-status.

Bergslagen, etapp 2. Malmförutsättningar i norra delen av Bergslagens litotektoniska enhet, SGU-rapport 2024:01

Bergslagen, etapp 2. Geochemical and geophysical assessment of c. 1.8 Ga granites associated with W-F ± Mo mineralisation, western Bergslagen

Bergslagen, etapp 3. Kartering i området Grängesberg-Idkerberget – fältarbeten 2021, SGU-rapport 2022:03

Bergslagen, etapp 3. Malmnära profilkartering i området Ställdalen-Kopparberg under 2021, SGU-rapport 2022:02

Investigation of layered gabbroic intrusions, Bergslagen. SGU-rapport 2021:18

Bergslagen etapp 2: Styrning av W-Mo-mineralisering i granitpegmatitsvitens intrusioner i Bergslagen. SGU-rapport 2020:07 (nytt fönster)

Relationen mellan Mo-mineraliserad GP-granit och scheelitförande exoskarn i Pingstaberg, SGU-rapport 2020:10 (nytt fönster)

Bergslagen etapp 1: Provenance of Svecofennian sedimentary rocks in Bergslagen and surrounding areas, SGU-rapport 2020:22 (nytt fönster)

Bergslagen etapp 1: Proveniensstudier av sedimentära bergarter i Bergslagen med omgivning, SGU-rapport 2018:14 (nytt fönster)

Bergslagen, etapp 1. Regional strukturanalys i Bergslagen – från lineament till skjuvzon, SGU-rapport 2020:13 (nytt fönster)

Geokemisk kartering i västra Bergslagen, SGU-rapport 2020:01 (nytt fönster)

Dokumentation av malmer, mineraliseringar och industriella mineral

Dokumentering av malmer, mineraliseringar, industriella mineral och bergarter görs som ett första steg för att få en heltäckande bild av regionens potential för metall- och industrimineralutvinning. Delprojektet tar fram relevant koordinatsatt data på viktiga fyndigheter och uppslag ur ett svenskt och europeiskt försörjningsperspektiv. I ett första steg har Västmanlands län samt Heby kommun inventerats. I dagsläget pågår inventering av metall- och mineralförekomster i Örebro län.

Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län samt Heby kommun, SGU-rapport 2018:11 (nytt fönster)

Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län

Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län

Malmer, industriella mineral och bergarter i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner, Västmanlands län

Malmer, industriella mineral och bergarter i Norbergs kommun, Västmanlands län

Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun, Västmanlands län

Malmer, industriella mineral och bergarter i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län

Kritiska råmaterial i Bergslagen

Dessa delprojekt fokuserar på att identifiera, utreda och beskriva primära och sekundära förekomster i Bergslagen av kritiska metaller och råvaror enligt i huvudsak EUs lista av kritiska råmaterial. Inriktningen är dels på sällsynta jordartsmetaller (REE), kobolt, indium och grafit, dels på mineralpotential i primära (berggrunden) och sekundära (avfallsupplag) metallförekomster generellt. Arbetet bedrivs dels i regional skala med undersökning av primärt och sekundärt material från kända, större, tidigare brutna fyndigheter (se regeringsrapporter nedan). Därutöver har områden med till viss del kända, men mindre undersökta, förekomster kartlagts i detalj, såsom Vena gruvfält (kobolt), Tuna bergslag (kobolt), Gilltjärn-Skrammelfall (grafit) och greisenomvandlad Dalagranit (indium).

Critical Raw Materials in ores, waste rock and tailings in Bergslagen, SGU-rapport 2020:38 (nytt fönster)

Geophysical and geochemical characterisation of graphite-bearing rocks in the Gilltjärn-Skrammelfall area northwest of Norberg (nytt fönster)

Delrapport från regeringsuppdraget "Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral" (nytt fönster)

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag. Innovationskritiska metaller och mineral i bergslagen, Regeringsrapport 2020:02 (nytt fönster)

Innovation-critical metals and minerals in greisen-altered Dala granites, SGU-rapport 2020:06 (nytt fönster)

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-apport 2019:08 (nytt fönster)   

Ore-proximal surveys in southern Bergslagen: Vena gruvfält and Tunaberg, SGU-rapport 2020:16 (nytt fönster)

REE-linjen i Bergslagen – sammanfattning av provtagning och analyser, SGU-rapport 2020:17 (nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-19