Bild på Norrbotten.

Kartläggning i Norr- och Västerbotten

Stora delar av Norrbotten och i viss mån i Västerbotten har länge varit "vita områden" på den geologiska kartan. Därför genomförde SGU under 2012-2015 ett stort karteringsarbete, Barentsprojektet, där man med hjälp av moderna undersökningsmetoder sökte bättre kunskap om geologin i området.

Fältarbetet sattes igång sommaren 2012 och avslutades under 2015. Resultatet av undersökningarna kommer framför allt till nytta inom malmprospektering.

Kartläggningen ger bättre förståelse för geologin i ett område där det saknas detaljerad geologisk information. Efterfrågan på geologisk information, och förståelse för hur den kan komma att användas, har ökat kraftigt under de senaste åren, och därför är bättre kunskap om områdets geologi till stor nytta för samhället. Resultaten av kartläggningen kommer till exempel till användning vid framtida prospektering, i samband med grundvattenfrågor och markföroreningar, samt i en hållbar samhällsplanering.

Slutredovisning av Barentsprojektet

Synthesis of the bedrock geology in southern Norrbotten County, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 144

Publicerad i maj 2018

Geology of the Northern Norrbotten ore province, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 141

Publicerad i mars 2018. 

Slutredovisning av Barentsprojektet. Sammanfattning av resultat 2012-2015

Rapporter från projektet hittar du i GeoLagret 

Moderna metoder ger en bättre bild av geologin

Barentsprojektet har gett möjlighet att utveckla geovetenskapliga undersöknings- och mätmetoder, där man för första gången i området har använt moderna geofysiska mark- och flygmätningar samt berggrundsgeologiska undersökningar för att få en sammanhängande bild av berggrunden och de olika bergartsleden på djupet. SGU har också utfört markgeokemiska provtagningar i syfte att framställa ett geovetenskapligt underlag för naturliga bakgrundsvärden av olika huvudelement (vanliga grundämnen i berggrunden), spårämnen, pH-status och försurningsresistens i marken.

Ett led i Sveriges mineralstrategi

Karteringsarbetet i Norrbotten och Västerbotten gjordes som ett led i Sveriges mineralstrategi. Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Mer om Sveriges mineralstrategi på Regeringskansliets webbplats

Senast granskad 2020-06-03

Geologi i Barentsområdet

I nordligaste delen av landet finns Sveriges äldsta berggrund, den arkeiska, som är äldre än 2,5 miljarder år samt något yngre 2,4–1,9 miljarder år gamla vulkaniska och sedimentära bergarter. De senare bildades under den period då de tidiga livsformerna började etablera sig på allvar när de blågröna algerna precis börjat bygga upp en syrerik atmosfär, två miljarder år innan de första dinosaurierna.

Ytbergarter

Ytbergarter

Erik Jonsson

Migmatiserade ytbergarter i östra Norrbotten. Foto: Erik Jonsson.