Kartvisare och diagram för mätstationer

I denna kartvisare visas uppmätta grundvattennivåer för mätstationer som SGU ansvarar för eller som ingår i miljöövervakningen av grundvatten.

Antalet mättillfällen, uppdateringsfrekvens och mätmetod varierar stort mellan mätstationerna med allt från ett tiotal manuella mätningar till mer än tiotusen mätningar som uppdateras dagligen.

Numera används vanligtvis tryckgivare som ger möjlighet till mätning av grundvattennivån flera gånger per dygn. Många tryckgivare skickar automatiskt mätdata direkt till SGU för publicering varje dygn och för vidare användning. För andra tryckgivare är det nödvändigt att manuellt hämta och publicera data, vilket normalt görs någon gång per år.

För utvalda mätstationer där SGU betraktat beräkningsmodellen som tillräcklig bra presenteras också beräknade nivåer. Du väljer stationer genom markering i kartan eller genom sökformulär. I kartan kan du klicka på en enstaka station eller välja flera genom Ctrl+markering av område med vänsterklick. Därefter väljer du vilken typ av data och jämförelse du vill göra, eller om du vill ladda ner mätdata för specifika stationer.

Söker du efter beräknade nivåer för ett område där mätstation saknas hänvisar vi till

Kartvisare och diagram för beräknade nivåer

 

Så mäter SGU grundvattennivåer
Så beräknar SGU aktuella grundvattennivåer

Här finns SGU:s övriga kartvisare