Kartvisaren Hydraulisk konduktivitet i berg

Kartvisaren Hydraulisk konduktivitet i berg visualiserar beräknad hydraulisk konduktivitet, K (m/s), för Sveriges berggrund.

Kartvisaren vänder sig framför allt till specialister inom hydrogeologi. Den kan användas som underlag för hydrogeologiska utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor att ha hänsyn till, till exempel enskild vattenförsörjning, tunnlar, bergtäkter och gruvor.

Kartvisaren visar beräknad hydraulisk konduktivitet (log10K) för den delmängd av bergborrade brunnar i Sveriges geologiska undersöknings Brunnsarkiv som bedöms vara lämplig för detta samt en interpolation av dessa värden. Beräkningarna inkluderar en djupnormering av K i syfte att underlätta jämförelser av områden med olika brunnsdjup. I praktiken innebär det att de resultat som presenteras för brunnar och yttäckande karta antas representera hydraulisk konduktivitet i berg inom 100 m från markytan med undantag för den allra översta delen av berggrunden eftersom den delen i brunnarna som regel är tätad med foderrör.

Osäkerheten i beräknad hydraulisk konduktivitet kan vara betydande, speciellt för en enskild brunn. Detta medför att osäkerheten i interpolerad hydraulisk konduktivitet i områden med få brunnar är stor. Vid användning av kartvisaren är det mycket viktigt att beakta de osäkerheter som finns i resultatet. Eftersom tätheten av brunnar är mycket varierande i Sverige är det mycket svårt att specificera vilken skala som är lämplig vid användning av kartvisaren. SGU:s bedömning är att den i alla fall inte ska användas i större skala än (dvs inte mer förstorat än) 1:100 000.

Metoden som använts och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning av resultat redovisas mer utförligt i SGU-rapport 2021:09.

 

Gå direkt till kartvisaren "Hydraulisk konduktivitet i berg"

Senast granskad 2021-02-10