Utsnitt av kartvisaren Grundvattentillgång i små magasin.

Kartvisaren Grundvattentillgång i små magasin

Kartvisaren Grundvattentillgång i små magasin visualiserar grundvattentillgång för vattenförsörjning i Sverige med fokus på små grundvattenmagasin.

 

Kartvisaren vänder sig framför allt till handläggare på kommun och länsstyrelse samt konsulter som arbetar med markanvändningsplanering och vattenförsörjningsfrågor. Den kan användas för översiktlig riskbedömning och planering med avseende på enskild vattenförsörjning för att till exempel identifiera områden med begränsade grundvattentillgångar. Däremot bedömer Sveriges geologiska undersökning, SGU att den generellt inte är tillräcklig precis och detaljerad för att bedöma vattentillgång och risk för vattenbrist för en specifik fastighet.

Kartvisaren är ett resultat av en beräkning baserad på många underlag av varierande kvalitet och mer eller mindre välgrundade antaganden. Underlagen som använts för beräkningen är högst varierande i skala vilket gör det svårt att specificera vilken skala som är lämplig. SGU:s bedömning är att produkten i alla fall inte ska användas i en skala som överstiger (det vill säga inte mer förstorat än) 1:100 000.

SGU har vid beräkningen försökt att göra konservativa antaganden, det vill säga att vid osäkerheter, har ett värden föredragits som resulterar i en lägre grundvattentillgång snarare än en högre. Vid användning av resultaten att den grundvattentillgång som presenteras är det dock mycket viktigt att komma ihåg, att resultatet inte på något sätt utgör en garanterad vattentillgång eller miniminivå. Det kan mycket väl finnas områden där grundvattentillgången är mindre än vad som presenterats.

Om området av intresse omfattas av ett stort grundvattenmagasin i jord är SGU:s kartvisare ”Grundvattenmagasin” ett lämpligare underlag än "Grundvattentillgång i små magasin".

Metoden som använts och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning av resultat redovisas mer utförligt i följande rapport:

Grundvattentillgång i små magasin, SGU-rapport 2021:08

Senast granskad 2023-11-23