Så mäter SGU grundvattennivåer

SGU övervakar grundvattennivåer i de olika delar av Sverige som är grundläggande för att bedöma grundvattensituationen.

SGU har övervakat grundvattennivåer i olika delar av Sverige sedan 1966.

De flesta av SGU:s nivåmätningar görs i grundvattenrör i jord, men det ingår också bergborrade brunnar samt grävda brunnar i jord i nivåövervakningen.

Syftet med mätningarna är att studera tidsmässiga variationer i grundvattennivå för till exempel referensändamål, prognoser, miljökontroller och resursberäkningar. Grundvattenytans läge och variation över tid beror bland annat på typ av magasin, jordart, klimat och topografiskt läge varför denna information också är viktig för den som ska använda data.

Traditionellt har nivåerna mätts manuellt en till två gånger i månaden med ett så kallat klucklod. Numera används vanligtvis tryckgivare som ger möjlighet till mätning av grundvattennivån flera gånger per dygn. Många tryckgivare skickar automatiskt mätdata direkt till SGU för publicering varje dygn och för vidare användning. För andra tryckgivare är det nödvändigt att manuellt hämta och publicera data, vilket normalt görs någon gång per år. Se gärna filmen där vi visar hur vi mäter grundvattennivåer:

 

Generellt mäter SGU grundvattennivåerna på platser där grundvattenytan bedöms vara opåverkad av lokal mänsklig aktivitet. I praktiken innebär det att SGU undviker att mäta grundvattennivåer i närheten av uttagsbrunnar, dräneringar, bergrum, reglerade vattendrag och liknande. Anledningen är att det blir mycket svårare att dra generella slutsatser om den aktuella grundvattensituationen när det finns osäkra faktorer, så som uttag, som påverkar grundvattennivån.

Grundvattennivåer varierar mellan platser och över tid på grund av markförhållanden, väder och klimat. Därför är det en förutsättning att mätningarna är långsiktiga (många år) och omfattande (många platser) för att få relevanta och tillförlitliga resultat.

Sverige är stort och omfattar många olika typer av grundvattenmagasin, väder och klimat. Av den anledningen är det inte praktiskt genomförbart att mäta och analysera nivåer för alla delar av landet och olika markförhållanden. Som komplement till mätningar gör SGU därför beräkningar av nivåer för att kunna bedöma grundvattensituationen för platser som saknar mätningar, samt för att kunna förutsäga framtida grundvattennivåer.

Läs mer om hur SGU beräknar aktuella grundvattennivåer

Läs mer om hur SGU beräknar framtida grundvattennivåer

Senast granskad 2023-03-08