Så gör SGU kartor för grundvattennivåer

Varje vecka gör SGU kartor för grundvattennivåer och avvikelser från de normala nivåerna för årstiden. Metoden för att göra kartorna ändrades 2020.

SGU har sedan 1984 varje månad tagit fram rikstäckande kartor för aktuell nivå jämfört med tidigare nivåer för samma plats och tidpunkt på året. På så sätt kunde SGU presentera den aktuella nivån i förhållande till normalt för årstiden. Metoden var länge densamma (tills juni 2020) och baserades på mätningar i ungefär 100 nivåstationer.

Från och med juni 2020 började SGU göra kartor över grundvattennivåer på ett nytt sätt med hjälp av beräknade nivåer från SGU:s modifierade version av SMHI:s HYPE-modell, SGU-HYPE. Läs mer om hur SGU beräknar nivåer via länk längst ner på sidan.

Med utgångspunkt från de beräknade nivåerna gör SGU numera två typer av kartor, grundvattennivå och avvikelse, för både små och stora grundvattenmagasin. Kartan grundvattennivå visar nivåer i förhållande till alla tidigare observationer (dvs. oavsett av när på året de har gjorts), medan kartan avvikelse visar nivåer i förhållande till vad som är normalt för årstiden i likhet med de kartor SGU har sedan 1984.

SGU baserar kartorna för grundvattennivå och avvikelse på beräkningen av fyllnadsgrad respektive grundvattensituation. Läs mer om hur SGU beräknar fyllnadsgrad och grundvattensituation via länk längst ner på sidan.

Kortfattat är processen för att ta fram kartor att först beräkna både fyllnadsgrad och grundvattensituation för ett heltäckande rutnät (4 × 4 km områden) över Sverige där åren 1961 till och med föregående år används som referensperiod med hjälp av modellen SGU-HYPE. Därefter delas den beräknade fyllnadsgraden och grundvattensituationen in i klasser enligt förutbestämda gränser (se nedan). För att undvika en alltför plottrig karta och underlätta visning av dem görs en medelvärdesbildning över ett visst avstånd i slutredigeringen. Om man önskar se en karta utan medelvärdesbildning och studera ett visst område i detalj kan man använda länken längst ner på sidan. För kartan Grundvattennivå används sju klasser medan fem klasser används för kartan som visar Avvikelse.

fyllnad-situation.png

Senast granskad 2024-03-28