Här finns stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin finns inte överallt i Sverige utan är begränsade till vissa områden och geologiska miljöer.

Utan ingående undersökningar av ett grundvattenmagasin kan det vara svårt att bestämma om det är ett litet eller stort grundvattenmagasin. Men även då kan det vara svårt att klassificera magasinen eftersom det är en glidande skala och det inte är helt givet var gränsen ska dras mellan stora och små grundvattenmagasin.

SGU:s bedömning är att små magasin är mycket vanligt förekommande i hela Sverige eftersom det till exempel är mycket vanligt med relativt tunna jordlager, morän och urberg med begränsad porositet som rimligtvis bör betraktas som små magasin.

Karta med stora grundvattenmagasin.png

SGU bedömer att stora grundvattenmagasin i Sverige i stort sett är begränsade till större sand- och grusavlagringar och vissa områden med sedimentär berggrund. Långt ifrån alla sådana grundvattenmagasin är karterade i detalj i Sverige. SGU har därför valt att vid beräkningar av grundvattennivåer betrakta alla sand- och grusförekomster enligt vattenförvaltningen, samt vissa utvalda magasin i sedimentär berggrund i Skåne, som stora magasin. Kartan härintill är en förenklad bild av var dessa stora magasin finns i Sverige (i verkligheten är de mycket mindre än vad som visas i kartan).

Senast granskad 2020-12-10