Så varierar grundvattennivåer över året

Grundvattennivån varierar under naturliga förhållanden både under ett år och mellan år beroende på väderleken. Grundvattennivån har normala årstidsvariationer som är typiska för olika delar av landet, så kallade regimer.

Utöver vädret spelar det också roll om det till exempel är ett stort eller litet magasin eller om marken ligger i en dal eller på en höjd. Om mätningarna är gjorda uppe på en höjd kan man förvänta sig att grundvattennivån ligger djupare än om mätningarna är gjorda nära en sjö.

Se gärna filmen där SGU beskriver hur grundvattennivån varierar och hur klimatförändringar påverkar bildandet av grundvatten:

 

Regimerna ser olika ut i olika delar av landet. I de inre delarna av Götaland och Svealand sjunker nivåerna under våren och sommaren när växterna är aktiva, och är som lägst under sensommaren och den tidiga hösten. Under hösten börjar nybildningen av grundvatten, och efter ett kort vinteruppehåll med sjunkande nivåer, då nederbörden mest faller som snö, fortsätter stigningen vid snösmältningen. När den är avslutad står grundvattnet som högst. I Svealands och Götalands kustområden och i de inre delarna av sydligaste Sverige är snöperioden så kort, om den ens förekommer, att den inte nämnvärt påverkar grundvattenbildningen. Från en lägsta grundvattennivå tidigt på hösten sker därför en kontinuerlig stigning, och nivån är som högst på våren.

Den huvudsakliga bildningen av grundvatten i norra Sveriges inland sker i samband med snösmältningen på senvåren. Grundvattennivåerna stiger då snabbt och når sitt maximum på försommaren. Sedan kommer vanligen inget tillskott till grundvattnet, som i stället tappas av. En snabb övergång från sommar till vinter gör att nivåerna sjunker kontinuerligt, och de når sitt minimum strax före snösmältningen. I ett område som omfattar större delen av Norrlands kustland, södra Norrlands inland och fjälltrakter och norra Svealand nybildas grundvatten också under en kort period på hösten, i tillägg till det som bildas vid snösmältningen. Då är avdunstningen låg och nederbörden faller som regn på otjälad mark. Det gör att nivåkurvan får två maxima och två minima. Grundvattennivåerna står som högst på våren och lägst under senvintern.

Områden med likartade årstidsvariationer i grundvattennivåer - regimer

Bild för en jämförelse mellan den senaste regimkartan från 2012 och den föregående regimkartan från 1976 som visar att den nordligaste regimen har minskat kraftigt i utbredning.

Den senaste regimkartan sammanställdes år 2012 och bygger på data från perioden 1981–2010. Vid en jämförelse mellan denna och den föregående regimkartan, som framställdes 1976, framgår att den nordligaste regimen har minskat kraftigt i utbredning.

Senast granskad 2020-12-10