Det menas med grundvattennivå

I marken finns små hålrum, porer, som kan ha olika form, finnas i olika mängd och som kan innehålla vatten. Om porerna är helt vattenfyllda brukar det vanligtvis innebära att det är grundvatten.

Vid öppna förhållanden, det vill säga när grundvatten står i direkt kontakt med luften som i en rullstensås utan tätande material (rör A i figuren), återfinns grundvattenytan vid gränsen mellan markvatten och grundvatten. Vid slutna förhållanden, till exempel när det finns ett tätande lager med lera ovanpå grus, finns det ingen fri grundvattenyta i gruset. Då kan man istället tänka sig en fiktiv grundvattenyta för gruset uppe i leran eller till och med ovanför markytan (rör C i figuren).

Oavsett om det är en fri grundvattenyta eller en grundvattenyta vid slutna förhållanden kan den uppskattas genom att mäta läget för grundvattennivå i olika punkter. Grundvattennivån är liktydig med den fria vattenytan i grundvattenrör, brunnar eller grävda gropar. Generellt redovisar SGU grundvattennivåer i meter under markytan.

Grundvattenniva magasin.png

Senast granskad 2020-12-10