Lägst uppmätta grundvattennivåer

De låga grundvattennivåerna som observerades på många håll i Sverige under 2016-2019 har förekommit tidigare.

Genom de mätningar av grundvattennivåer som utförs inom SGU:s grundvattennät sedan 1960-talet går det att se vilka år som har haft ovanligt låga grundvattennivåer. Den period som har flest noteringar av bottenrekord är 1976–1977 följt av 2016–2019 och därefter 1996–1997. Den senaste perioden 2016–2019 drabbade främst de södra delarna av Sverige. I kartorna visas de stationer som utgör underlag till SGU:s månadsvisa rapportering av grundvattennivåer, samt vilket år som lägsta grundvattennivån har noterats.

ny_sma_och_stora_lagsta.png

Avvikelser från normala grundvattennivåer

Utifrån SGU:s långa tidsserier av grundvattennivåer går det att ta fram avvikelsen från den normala grundvattennivån för årstiden (medelvärdet). Diagrammen visar hur nivåerna förhåller sig till den normala nivån för årstiderna, och hur stor avvikelsen är i meter.

De stationer som visas är belägna i stora grundvattenmagasin och fördelade över landet. Diagrammen visar nivåns avvikelse vid en specifik plats, men kan ge en indikation över utvecklingen i andra stora grundvattenmagasin i samma område. Det kan dock förekomma lokala variationer.

Ett tydligt mönster som kan noteras är de historiskt låga grundvattennivåerna under 70- och 90-talet, se exempel från Böda och Sala nedan:

ny_D7_9.png

ny_D_20_1.png

Senast granskad 2020-12-10