Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Hydrogeologiska undersökningar

Det här avsnittet innehåller kortfattade beskrivningar av olika hydrogeologiska undersökningsmetoder.

Den fördjupade kartläggningen kan leda fram till slutsatsen att det behövs mer information om grundvattenmagasinet eller tillrinningsområdet. Det kan då vara relevant att genomföra någon form av hydrogeologisk undersökning av grundvattenmagasinet eller dess tillrinningsområde.

Hydrogeologiska undersökningar

 1. Nivåmätningar och grundvattenprovtagning
 2. Hydrauliska metoder
 3. Geotekniska metoder
 4. Geofysiska metoder
 5. Spårämnen och temperaturgradient 
 6. Beräkningsmetoder
 7. Analysera och summera

 

Planering inför undersökningarna

Börja alltid med planering. Tydliggör vilken information undersökningarna ska ge. Valet av undersökningsmetod och plats är helt beroende av detta. Exempel på frågor att ställa sig vid planering av undersökningarna är:

 • Finns det undersökningar som utförts tidigare?
  • Vad var syftet med dessa?
 • Vad är syftet med nya undersökningar?
 • Vilken information ska tas fram om grundvattenmagasinet genom undersökningarna?
 • Vilka undersökningsmetoder ger relevant information?
 • Hur stor budget finns för undersökningar?
 • Vilka undersökningar kan utföras på egen hand och för vilka bör en expert eller konsult anlitas?

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut

Relaterad information