Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Inledande kartläggning

Den inledande kartläggningen ska ge en översiktlig bild av grundvattenmagasinet.

Stegen i den inledande kartläggningen visas i den blå rutan nedan. Stegen fungerar oavsett om grundvattenmagasinet är en grundvattenförekomst eller ej. Om magasinet är klassat som en grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen finns delar av informationen redan framtagen och dokumentera i VISS. Att gå igenom alla steg i den inledande kartläggningen som visas i den blå rutan uppfyller samtidigt de krav på inledande kartläggning som ställs inom vattenförvaltningen (SGU-FS 2023:1). För varje steg i den metod som presenteras i den här handledning finns en hänvisning till paragrafen i föreskriften och till relevant avsnitt i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten.

 

 

Dokumentation

Det är av största vikt att dokumentera informationen som kommer fram i kartläggningen av grundvattenmagasinet. Både för sin egen skull och för att andra ska kunna ta del av informationen. Dokumentationen ska utgöras av kartor och beskrivande text. Det är lämpligt att spara den samlade dokumentationen som en pdf-fil. Om grundvattenmagasinet är klassat som en grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen bör pdf-filen göras tillgänglig via VISS.

Förutom de uppgifter som framkommer i kartläggningen bör även följande dokumenteras:

  • Vilket underlag som använts
  • Vilka antaganden som gjorts
  • Hur osäkra uppgifterna är
  • Vilka slutsatser som dragits
  • Motiveringar till slutsatserna

Information om krav på datahantering inom vatten förvaltningen finns i 14 § i SGU:s föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1). Mer information finns även i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten. 

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut

Relaterad information