Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Analysera och summera (inledande kartläggning)

Läs igenom det material som samlats in under den inledande kartläggningen. Försök sammanfatta. Fokusera på riskbedömningen, den styr i stor utsträckning behovet av att fortsätta med en fördjupad kartläggning. Om det finns för lite material för att göra en bra riskbedömning finns anledning att gå vidare med en fördjupad kartläggning. Om riskbedömningen visar på en risk för negativ påverkan på grundvattnet i magasinet kan det finnas anledning att gå vidare med en fördjupad kartläggning för att få en bättre bild av vilka åtgärder som behövs. Frågor att besvara:

 • Finns det information från alla steg i den inledande kartläggningen?
 • Vilken information saknas eller är bristfällig?
 • Räcker det att titta på grundvattenmagasinet som helhet eller finns det anledning att beskriva delområden eller problemområden?
 • Vad visar den inledande kartläggningen? Sammanfatta de viktigaste punkterna. 
  • Hur stor är den mänskliga påverkan på grundvattenmagasinet idag? 
  •  Hur stor är risken för negativ påverkan på grundvattenmagasinet i framtiden?
  • Har kartläggningen lett fram till svar på de frågor som ställdes i den inledande kartläggningen om motiv till val av grundvattenmagasin?
  • Hur stor är osäkerheten i riskbedömningen?
 • Finns det behov av att vidta åtgärder för att skydda grundvattenmagasinet?
 • Finns det behov av mer underlag inför planering av eventuella åtgärder?
 • Behövs en fördjupad beskrivning? Skriv ner motiven till beslutet.
 • Är all information ordentligt dokumenterad? Kontrollera mot punktlistan i avsnitt Inledande kartläggning. 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut