Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Mänsklig påverkan (inledande kartläggning)

I det här steget ska den mänskliga påverkan på grundvattnet i magasinet beskrivas. Det utgör grunden till riskbedömningen som ska göras i ett senare steg. Om grundvattenmagasinet är en vattenförekomst inom vattenförvaltningen finns information om identifierade föroreningskällor och påverkansanalys i VISS. Använd den informationen och gärna frågorna nedan för att komplettera och identifiera eventuella brister i materialet. Om grundvattenmagasinet inte är en vattenförekomst kan vattenförvaltningens underlag till påverkansanalysen ändå användas eftersom det omfattar hela Sveriges yta.

Identifiera mänsklig påverkan genom att besvara följande frågor:

 • Vilken information ger underlaget till påverkansanalysen för det aktuella grundvattenmagasinet? Materialet finns hos länsstyrelsen. 
  • Finns det kända punktkällor eller utsläppspunkter? Använd exempelvis länsstyrelsens databas EBH-stödet för att hitta förorenade områden.
  • Var finns vägar och järnvägar (så kallade linjekällor)?
  • Vad är det för markanvändning i tillrinningsområdet?
  • Vilka diffusa föroreningar kan markanvändningen medföra? Välj vilken detaljeringsnivå som är relevant för den inledande kartläggningen.
 • Om magasinet är en grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen: vad har den för status?
 • Vilka föroreningar eller ämnen riskerar att spridas till grundvattnet i magasinet?
 • Finns det kända problem kopplade till grundvattenmagasinet? Exempelvis grävda brunnar eller källor som sinar till följd av ett överuttag av grundvatten.
 • Hur ser vattenuttaget från magasinet ut idag? Ta med allmänna dricksvattentäkter, enskild dricksvattenförsörjning, uttag för industri, bevattning och djurhållning.
 • Finns det information om hur vattenuttaget kan förväntas se ut i framtiden? Undersök om grundvattnet i magasinet utgör reservvattentäkt eller om det planeras för ett ökat uttag till exempel till följd av ökad befolkning eller etablering av annan vattenberoende verksamhet. När det finns regionala och lokala vattenförsörjningsplaner utgör dessa bra underlag.
 • Tillförs extra vatten till magasinet genom konstgjord infiltration?
 • Är grundvattnet i magasinet påverkat av saltvatteninträngning?

En mer detaljerad genomgång av mänsklig påverkan på grundvattnet i magasinet görs i den fördjupade kartläggningen.

Hänvisar till identifiering av mänskliga verksamheter i 2 kap. 3 § SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Identifiering av mänsklig verksamhet i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten. 

Läs mer-tips:

 • Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade ämnen. Bedömningsgrunder för miljökvalitet samt Vägledning för insamling av underlagsdata. ISBN 91-620-4918-6.
 • SGF:s fälthandbok Miljötekniska undersökningar av förorenade områden. SGF Rapport 2:2013. Svenska geotekniska föreningen.
 • Kemikalieinspektionens produktregister
 • Trafikverkets databaser

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut