Geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet (inledande kartläggning)

Gör en första kartläggning av geologin och egenskaperna hos grundvattenmagasinet. Det ger värdefull information om hur grundvattnet transporteras i magasinet. Det påverkar i sin tur hur snabbt grundvattnet rör sig och därmed också hur föroreningar i grundvattnet transporteras. Använd gärna följande frågor som stöd:

  • Är det ett grundvattenmagasin i berg eller jord?
  • Utgörs de vattenförande strukturerna i magasinet av sprickor, porer eller en kombination av dessa?
  • Vilken geografisk region tillhör magasinet? Använd information i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.
  • Finns det anledning att tro att magasinet är homogent?
  • På vilket djup under markytan ligger grundvattenytan?
  • Finns det överlagrande jord på magasinet? Vad är det i så fall för jord?
  • Finns det grundvattenmagasin ovanför eller under det aktuella magasinet?
  • Vilken sårbarhet har grundvattenmagasinet?

En mer detaljerad genomgång av geologin och grundvattenmagasinets egenskaper görs i den fördjupade kartläggningen.

Hänvisar till geografisk region, grundvattenförekomststyp, över- och underliggande grundvattenförekomster samt sårbarhet i 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut