Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet (inledande kartläggning)

Gör en första kartläggning av geologin och egenskaperna hos grundvattenmagasinet. Det ger värdefull information om hur grundvattnet transporteras i magasinet. Det påverkar i sin tur hur snabbt grundvattnet rör sig och därmed också hur föroreningar i grundvattnet transporteras. Använd gärna följande frågor som stöd:

  • Är det ett grundvattenmagasin i berg eller jord?
  • Utgörs de vattenförande strukturerna i magasinet av sprickor, porer eller en kombination av dessa?
  • Vilken geografisk region tillhör magasinet? Använd information i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.
  • Finns det anledning att tro att magasinet är homogent?
  • På vilket djup under markytan ligger grundvattenytan?
  • Finns det överlagrande jord på magasinet? Vad är det i så fall för jord?
  • Finns det grundvattenmagasin ovanför eller under det aktuella magasinet?
  • Vilken sårbarhet har grundvattenmagasinet?

En mer detaljerad genomgång av geologin och grundvattenmagasinets egenskaper görs i den fördjupade kartläggningen.

Hänvisar till geografisk region, grundvattenförekomststyp, över- och underliggande grundvattenförekomster samt sårbarhet i 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut