Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Identifiera och avgränsa

Det allra första steget är att identifiera och avgränsa grundvattenmagasinet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare. Använd gärna följande frågor:

  • Var ligger grundvattenmagasinet?
  • Är hela grundvattenmagasinet intressant eller finns det anledning att undersöka endast en mindre del?
  • Vad har grundvattenmagasinet för gränser? Använd till exempel SGU:s kartvisare, exempel visas i bild nedan.
  • Är det aktuella magasinet klassat som en grundvattenförekomst i vattenförvaltningen?
  • Har grundvattenmagasinet en unik identitet? Om det är en grundvattenförekomst: använd det ID som finns i VISS.
  • Har grundvattenmagasinet ingått i SGU:s grundvattenkartering? (mer information finns i blå ruta nedan)

Avsnittet hänvisar till begreppen unik identitet samt lokalisering och gräns i 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 och avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

kartvisaren grundvattenmagasin

SGU:s GRUNDVATTENKARTOR

SGU tillhandahåller ett stort kartmaterial via sin webbplats. Kartor över jordarter, grundvattenmagasin, brunnar, källor samt resultat från grundvattenmätningar av nivåer och kemiska parametrar är exempel på material som finns i SGU:s Kartvisare. Där visas informationen direkt på webbsidan och kräver alltså inte tillgång till GIS-program. Kartan över grundvattenmagasin visar information med olika upplösning eftersom metoden och noggrannheten på SGU:s kartläggningar utvecklats sedan starten 1970-talet. För grundvattenmagasin som är kartlagda av SGU finns information både i form av en karta och i vissa fall en skriftlig beskrivning. Beskrivningarna finns att ladda ner som pdf-filer i GeoLagret.

Varje månad sedan 1970-talet har SGU publicerat en Sverigekarta med information om aktuell situation i stora respektive små grundvattenmagasin. Denna tjänst kallas månadskartan och finns att hämta för samtliga månader. Månadskartan kan med fördel användas som hjälpmedel vid utvärdering av nivåmätningar i ett grundvattenmagasin.

SGU har en visningstjänst som kallas WMS (Web Map Services), med kartor i form av färdiga bilder som kan användas i egna system eller applikationer (till exempel GIS-program). Här finns kartorna från kartvisaren samt till exempel karta över grundvattnets sårbarhet. Det går att beställa kartmaterial från SGU genom att vända sig till kundtjänst.

På webbplatsen Geodata (www.geodata.se) finns en nationell presentation av vilken geografisk information som finns och vilka aktörer som är ansvariga för den. Sidan ger en överblick över tillgänglig information, både från SGU och andra aktörer. På webbplatsen framgår det också vilken information som är tillgänglig via Geodatasamverkan (ett myndighetsövergripande användaravtal för tillgång till geodata).

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut