Tillrinning och flödesriktning (inledande kartläggning)

Gör en första beskrivning av grundvattenmagasinets tillrinningsområde och hur vattnet transporteras. Det har stor betydelse för nästkommande steg i kartläggningen, speciellt vid inventering av vilken mänsklig påverkan som finns på grundvattnet i magasinet. Ju noggrannare information om gränserna för tillrinningsområdet som finns desto bättre. Notera vilken noggrannhet du har på uppgifterna för grundvattenmagasinet. Om noggrannheten är låg, ta med den osäkerheten i det avslutande analyssteget i den inledande kartläggningen.

Det kan finnas information om gränser för tillrinningsområdet hos olika myndigheter. Följ frågorna nedan för att hitta den:

  • Finns tillrinningsområdet beskrivet i SGU:s kartläggning eller i VISS? Ta även reda på hur tillrinningsområdet i så fall är framtaget, om det är kartlagt i fält eller modellerat.
  • Om det inte finns något tillrinningsområde: gör en grov avgränsning av tillrinningsområdet utifrån uppgifter om topografi och SMHI:s delavrinningsområden för ytvatten. Bedöm om grundvatten- och ytvattendelaren sammanfaller.
  • Hur stor är grundvattenbildningen? Gör en grov uppskattning. Mer information om hur man kan göra finns i Bedömningsgrunder för grundvatten.
  • Hur ser strömningsriktningen ut i grundvattenmagasinet? Om informationen inte finns: gör en kvalificerad bedömning.

En mer detaljerad genomgång av tillrinningen och flödesriktningen görs i den fördjupade kartläggningen.

Hänvisar till tillrinningsområde i 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 samt till avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut