Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Tillrinning och flödesriktning (inledande kartläggning)

Gör en första beskrivning av grundvattenmagasinets tillrinningsområde och hur vattnet transporteras. Det har stor betydelse för nästkommande steg i kartläggningen, speciellt vid inventering av vilken mänsklig påverkan som finns på grundvattnet i magasinet. Ju noggrannare information om gränserna för tillrinningsområdet som finns desto bättre. Notera vilken noggrannhet du har på uppgifterna för grundvattenmagasinet. Om noggrannheten är låg, ta med den osäkerheten i det avslutande analyssteget i den inledande kartläggningen.

Det kan finnas information om gränser för tillrinningsområdet hos olika myndigheter. Följ frågorna nedan för att hitta den:

  • Finns tillrinningsområdet beskrivet i SGU:s kartläggning eller i VISS? Ta även reda på hur tillrinningsområdet i så fall är framtaget, om det är kartlagt i fält eller modellerat.
  • Om det inte finns något tillrinningsområde: gör en grov avgränsning av tillrinningsområdet utifrån uppgifter om topografi och SMHI:s delavrinningsområden för ytvatten. Bedöm om grundvatten- och ytvattendelaren sammanfaller.
  • Hur stor är grundvattenbildningen? Gör en grov uppskattning. Mer information om hur man kan göra finns i Bedömningsgrunder för grundvatten.
  • Hur ser strömningsriktningen ut i grundvattenmagasinet? Om informationen inte finns: gör en kvalificerad bedömning.

En mer detaljerad genomgång av tillrinningen och flödesriktningen görs i den fördjupade kartläggningen.

Hänvisar till tillrinningsområde i 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 samt till avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut