Kontakt med grundvattenberoende ekosystem (inledande kartläggning)

Där vatten från ett grundvattenmagasin strömmar ut kan det påverka omgivande ekosystem, både i vatten och på land. I vissa fall är det utströmmande vattnet helt avgörande för detta ekosystem, som i så fall kallas för ett grundvattenberoende ekosystem. Det kan gälla både akvatiska eller terrestra ekosystem och de kan vara mer eller mindre känsliga för grundvattnets kvalitet och/eller kvantitet. Kunskapen om grundvattenberoende ekosystem är begränsad, men lyfts fram som en viktig aspekt inom vattenförvaltningen och miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Gör en första översiktlig beskrivning av grundvattnets kontakt med grundvattenberoende ekosystem genom att besvara följande frågor:

  • Var har grundvattnet kontakt med ytvatten?
  • Är något av de ytvatten som grundvattnet har kontakt med en ytvattenförekomst enligt vattenförvaltningen? Kontrollera ytvattenförekomstens status och om det finns problem som kan vara relaterade till grundvattentillströmningen.
  • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet påverkar ekosystemen i ytvattnet negativt?
  • Finns det områden där grundvattenytan ligger strax under markytan? Dessa områden kan i så fall utgöra grundvattenberoende terrestra ekosystem.
  • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet påverkar de grundvattenberoende terrestra ekosystemen negativt?
  • Finns det andra grundvattenberoende skyddade områden?

En mer detaljerad genomgång av grundvattnets kontakt med grundvattenberoende ekosystem görs i den fördjupade kartläggningen. Det finns också ett avsnitt med fördjupning om grundvattenberoende ekosystem i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten. 

Hänvisar till grundvattenanslutna ytvattenförekomster samt grundvattenberoende terrestra ekosystem 2 kap. 1 § i SGU-FS 2023:1 samt till avsnitt Beskrivning av grundvattenförekomster i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut