Kontakt med grundvattenberoende ekosystem (fördjupad kartläggning)

Ta fram informationen om grundvattenberoende ekosystem från den inledande kartläggningen. Använd den fördjupade informationen om utströmningsområden som togs fram i den fördjupade kartläggningen om tillrinning och flödesriktning. Mer fakta om grundvattenberoende ekosystem finns i fördjupningsavsnittet i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten samt i rapporten Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem (SGU-rapport  2016:11).

Besvara följande frågor om grundvattenberoende akvatiska ekosystem:

 • Har det framkommit information som föranleder en ny genomgång av var grundvattenmagasinet har kontakt med ytvatten?
 • Vilken typ av ytvatten har grundvattenmagasinet kontakt med, exempelvis hav, sjö, vattendrag eller våtmark?
 • Hur stort utbyte av vatten sker mellan de akvatiska ekosystemen och grundvattenmagasinet?
 • Hur stort är flödet från grundvattenmagasinet?
 • Hur beroende är de akvatiska ekosystemen av grundvattentillförsel? Beakta både kvantitativa och kvalitativa aspekter.
 • Finns det kända problem i något av de akvatiska ekosystemen?
 • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet har påverkat eller påverkar de akvatiska ekosystemen negativt?
 • Hur stora förändringar i grundvattnets kvalitet och kvantitet kan tolereras utan en negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen?
 • Är något av ekosystemen skyddade, exempelvis genom Natura 2000-skydd? Natura 2000-områden hittas lättast via Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur. Där finns samlad information om olika typer av områdesskydd. Läs mer om betydelsen av områdesskyddade grundvattenberoende ekosystem i fördjupningsavsnittet om grundvattenberoende ekosystem i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten samt i Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem, SGU-rapport  2016:11.

Besvara följande frågor om grundvattenberoende terrestra ekosystem:

 • Har det framkommit information som föranleder en ny genomgång av var det finns grundvattenberoende terrestra ekosystem?
 • Vilken typ av anslutna terrestra ekosystem finns det, exempelvis översilningskärr, svämskog, alkärr eller källor? Hur är grundvattennivån i relation till de terrestra ekosystemen?
 • Finns det kända problem i något av de terrestra ekosystemen?
 • Hur beroende är de terrestra ekosystemen av grundvattentillförsel? Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet har påverkat eller påverkar de terrestra ekosystemen negativt?
 • Hur stora förändringar i grundvattnets kvalitet eller kvantitet kan tolereras utan en negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen?
 • Är något av ekosystemen skyddade, exempelvis genom Natura 2000-skydd? Natura 2000-områden hittas lättast via Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur. Där finns samlad information om olika typer av områdesskydd. Läs mer om betydelsen av områdesskyddade grundvattenberoende ekosystem i fördjupningsavsnittet om grundvattenberoende ekosystem i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten samt i Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem, SGU-rapport  2016:11.

Hänvisar till bilaga 2 i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Fördjupad kartläggning i vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Ett exempel på grundvattenberoende terrestert ekosystem, en typisk källmiljö i Jämtland. Foto: Magdalena Thorsbrink

Ett exempel på grundvattenberoende terrestert ekosystem, en typisk källmiljö i Jämtland.

 

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut