Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Övervakning (fördjupad kartläggning)

Det finns information om övervakning framtagen i den inledande kartläggningen. Gör en noggrannare utvärdering av tillgängliga miljöövervakningsdata genom att besvara följande frågor:

 • Finns det anledning att lägga mer tid på att leta ytterligare miljöövervakningsdata?
 • Har det tillkommit data i den fördjupade kartläggningen? Utvärdera i så fall dessa enligt frågorna i den inledande kartläggningen om övervakningen.
 • Vilka bakgrundsvärden är relevanta för grundvattenmagasinet? Läs mer i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.
 • Hur ser de uppmätta halterna ut jämfört med bakgrundsvärdena?
 • Vad kan antas vara naturlig påverkan och vad är mänsklig påverkan? Använd informationen från den fördjupade kartläggningen om mänsklig påverkan.
 • Hur ser grundvattnets tillstånd ut? Lägg tonvikt på tillskott av föroreningar genom mänsklig verksamhet. Använd SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.
 • Skiljer sig analysresultaten för ämnen mellan olika provplatser?
 • Finns det ämnen som förekommer i förhöjda halter även om de underskrider sitt respektive tröskelvärde eller ligger under vända trend-värdet?
 • Hur stor del av grundvattnet i magasinet representerar proverna?
 • Finns det delar av grundvattenmagasinet som inte alls är undersökt?
 • Kan variationer hos nivådata antas vara naturliga säsongsvariationer eller bero på mänsklig påverkan? Jämför med uppgifter från den fördjupade kartläggningen om tillrinning och flödesriktning.

Använd gärna SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten som hjälp vid tolkning av analysresultat. I rapporten finns analysresultat redovisade utifrån en indelning i  tio geografiska regioner och ett antal olika typer av provtagningsplatser. Information om geografisk region togs fram i den inledande kartläggningen om geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet.

Grundvattenrör. Foto: Kajsa Bovin, SGU

 

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut