Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Fördjupad kartläggning

Om den inledande analysen visar att det saknas tillräckligt underlag för riskanalysen finns anledning att utöka informationsunderlaget. Det görs genom att göra en fördjupad kartläggning.

Stegen i den fördjupade kartläggningen är desamma som i den inledande kartläggningen. Det bör alltså finnas grundläggande information på alla områden. Syftet med den fördjupade kartläggningen är att få en djupare kunskap om grundvattenmagasinet och ett bättre underlag för riskbedömning och beslut om till exempel åtgärder. Fokusera fördjupningen till de steg som är viktigast för att besvara de specifika frågor som föranledde kartläggningen.

De grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som bedöms vara utan risk för negativa effekter av mänskliga aktiviteter i den inledande kartläggningen får automatiskt god status. Därmed behöver dessa förekomster inte analyseras vidare i ett fördjupat steg.

 

Dokumentation

Det är av största vikt att dokumentera informationen som kommer fram i kartläggningen av grundvattenmagasinet. Både för sin egen skull och för att andra ska kunna ta del av informationen. Dokumentationen ska utgöras av kartor och beskrivande text. Det är lämpligt att spara den samlade dokumentationen som en pdf-fil. Om grundvattenmagasinet är klassat som en grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen bör pdf-filen göras tillgänglig via VISS.

Förutom de uppgifter som framkommer i kartläggningen bör även följande dokumenteras:

  • Vilket underlag som använts
  • Vilka antaganden som gjorts
  • Hur osäkra uppgifterna är
  • Vilka slutsatser som dragits
  • Motiveringar till slutsatserna

Information om krav på dokumentation inom vattenförvaltningen finns i 6 kap. i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och kalssificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1). Mer information finns även i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten under avsnittet som beskriver kravet på att uppgiften ska tas fram.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut