Om handledningen

Syfte, målgrupp och ändringslogg är exempel på information som finns i det här avsnittet.

Den här handledningen är ett resultat av SGUs arbete både inom den nationella vattenförvaltningen av grundvatten och miljömålsarbetet. Projektet startade som en åtgärd i den fördjupade utvärderingen år 2015 under miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och har finansierats med bidrag från Naturvårdsverket, vattenförvaltningsmedel och SGUs förvaltningsanslag. Arbetet har genomförts av en projektgrupp vid SGU. 

SGU har gett ut föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1). Till föreskriften finns en generell vägledning vid namn Väg­ledning: Vattenförvaltning av grundvatten. Den handledningen du nu läser är en fördjupning av just kartläggningsdelen i föreskriften och den generella vägledningen. Metoden som presenteras är generell och tänkt att fungera även utanför vattenförvaltningsarbetet.

En kartläggning av ett grundvattenmagasin syftar till att ge en principiell förståelse för hur vattnet strömmar till magasinet, inuti magasinet och ut från magasinet. Information om mänskliga aktiviteter som kan påverka grundvattnet i magasinet tas fram och risken för negativa konsekvenser bedöms utifrån kunskap om grundvattnets strömningar. En negativ förändring av mängden eller kvaliteten på grundvattnet kan leda till påverkan på grundvattenberoende ekosystem. Att undersöka detta samband ingår också i kartläggningen. Resultatet av kartläggningen utgör sedan ett viktigt underlag för planering av åtgärder för att skydda grundvattenmagasinet samt all annan planering av verksamheter som kan påverka grundvattenmagasinet.

I handledningen presenteras en rad frågeställningar som rör olika aspekter på grundvatten. Den problemställning som föranleder kartläggningen av ett grundvattenmagasin styr vilka av frågeställningar som är relevanta att jobba med. Arbetet med att ta fram en metod för kartläggning av grundvatten bidrar till att uppnå flera av Sveriges miljömål: Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut

Relaterad information