Geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet (fördjupad kartläggning)

Utgå från den inledande kartläggningen om geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet. Använd frågelistan nedan för att fördjupa kunskapen om förhållandena vid grundvattenmagasinet.

 • Finns det flera grundvattenmagasin ovanpå varandra?
 • Vilken bergart dominerar i området runt magasinet? Exempel på bergarters betydelse för grundvattenbildningen:
  • Kristallint berg domineras av sprickor.
  • Sedimentärt berg innehåller en kombination av sprickor och porer.
  • Vissa bergarter innehåller stora sprickor, så kallad karst, som i stor utsträckning påverkar vattnets rörelser i magasinet.
 • Återfinns grundvattenytan normalt i jord eller i berg?
 • Hur mäktiga jordlager finns ovan grundvattenytan? Det vill säga: hur mäktig är den omättade zonen?
  • Medelmäktighet på 0–5 meter
  • Medelmäktighet på över 5 meter
  • Ange den maximala mäktigheten på den omättade zonen.
 • Hur ser lagerföljden i jord ut ovan grundvattenytan?
  • Enhetliga lager
  • Tätare mot djupet
  • Genomsläppligare mot djupet
 • Hur mäktiga jordlager finns under grundvattenytan? Det vill säga: hur mäktig är den mättade zonen?
  • Medelmäktighet på 0–10 meter
  • Medelmäktighet på 10–20 meter
  • Medelmäktighet på över 20 meter
  • Ange den maximala mäktigheten på den mättade zonen. 
 • Hur ser lagerföljden ut under grundvattenytan?
 • Finns det lågpermeabla lager i och/eller ovan grundvattenytan? Beskriv i så fall dessa.
 • Påverkas grundvattenmagasinet av alluviala processer? Det vill säga om det finns områden som regelbundet översvämmas, vilket i sin tur har stor påverkan på grundvattenbildningen.
 • Är det ett öppet eller slutet grundvattenmagasin eller är det delvis öppet och delvis slutet?
 • Råder artesiska förhållanden inom grundvattenmagasinet? Det vill säga om det finns ett tryck i (delar av) magasinet som gör att grundvatten strömmar ut på andra platsen än i terrängens lågpunkter.
 • Är det ett stort eller litet magasin?
  • Stort magasin mer än fem kvadratkilometer
  • Litet magasin mindre än fem kvadratkilometer
 • Är det ett långsam- eller snabbreagerande magasin?
  • Magasin i sand och grus är ofta långsamreagerande medan magasin i morän och urberg ofta är snabbreagerande.
 • Hur stor är magasinets hydrauliska konduktivitet?
 • Hur ser bergytan ut i eller under magasinet?

Studera nivåer, trösklar och stalp (en brant sluttning i bergytan som orsakar ett grundvattenflöde som liknar ett vattenfall).

 • Finns det skäl att avgränsa delområden?

Hänvisar till bilaga 2 i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Fördjupad kartläggning i vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut