Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning innebär att ta fram information som behövs för andra moment, så som exempelvis riskbedömning, fastställande av tröskelvärden och vända trend-värden.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap 2 § Vid riskbedömning enligt 1 § ska den inledande kartläggningen i 2 kap. vid behov utökas med information från fördjupad kartläggning enligt bilaga 2.

Den fördjupade kartläggningen ska syfta till en säkrare riskbedömning och ska användas som underlag för framtagande av tröskelvärden och vända trend-värden, vid klassificering av status och vid ekonomisk analys.

 

§

Bilaga 2 Fördjupad kartläggning

Exempel på information om grundvattenförekomsten, eller gruppen av grund­ vattenförekomster, som kan behöva tas fram inom den fördjupade kartlägg­ ningen. Informationen ska tas fram genom ett succesivt tillvägagångssätt så att omfattning och inriktning ger en rimlig säkerhet och ambitionsnivå för resultatet.

 • Egenskaper
  Genomsläpplighet i markytan och i jordlagerföljden på djupet.
 • Djup till grundvattnet.
 • Omättade zonens mäktighet.
 • Mättade zonens mäktighet.
 • Grundvattnets strömningsriktning.
 • Snabb­ eller långsamreagerande grundvattenförekomst.
 • Läge i förhållande till högsta kustlinjen.
 • Artesiska förhållanden.

Grundvattenanslutna ytvattenförekomster

 • Platser med vattenutbyte mellan grundvattenförekomsten och grund­ vattenanslutna ytvattenförekomster.
 • Storleken och riktningen på vattenutbytet mellan grundvattenföre­ komsten och grundvattenanslutna ytvattenförekomster.
 • Miljökonsekvenser på ytvattenförekomster orsakade av det utström­ mande grundvattnets kemiska sammansättning eller kvantitet.

Grundvattenberoende terrestra ekosystem

 • Grundvattenberoende terrestra naturtyper i Natura 2000­områden och andra skyddsvärda områden i grundvattenförekomstens närhet.
 • Grundvattenförekomstens vattenutbyte med skyddsvärda grund­ vattenberoende terrestra ekosystem.
 • Skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystems art­ sammansättning och funktion orsakade av betydande påverkanskällor på grundvattnets kemiska sammansättning eller kvantitet.

Grundvattennivåer och vattenomsättning

 • Uttagsmöjlighet
 • Naturlig långsiktig grundvattenbildning och miljökonsekvenser på grundvattenbildningen genom exempelvis avledning av regnvatten, avrinning genom marktätning, dränering eller uppdämning.
 • Bedömning av tillgänglig grundvattenresurs.
 • Beräkning av vattenbalans.
 • Förväntade effekter till följd av klimatförändring.
 • Områden med inträngning av saltvatten eller annan förorening.

Vattenuttag

 • Nuvarande och framtida dricksvattentäkter, framför allt de med ut­ tagskapacitet över 10 m3/dygn i genomsnitt eller som försörjer fler än 50 personer.
 • Grundvattenuttag till andra ändamål än dricksvattenförsörjning.
 • Uttagsmängd angiven för relevant tidsperiod.
 • Uttagna vattnets kemiska sammansättning.
 • Konstgjord och naturlig infiltration samt återinfiltration.
 • Mäktighet för jord­ eller berglager i uttagspunkten.
 • Brunnsdjup och uttagsdjup.

Grundvattnets kemiska sammansättning

 • Bakgrundsvärden
 • Analysresultat från undersökningar av grundvattnet.
 • Trender av förorenande ämnen och indikatorer.
 • Omfattningen av tillförseln av förorenande ämnen och indikatorer från mänskliga verksamheter inom tillrinningsområdet.
 • Kemiska indikatorer på överuttag och intrusion.

 

§

6 kap 1 § Vattenmyndigheten ska redovisa information per grundvattenförekomst från inledande kartläggning enligt 2 1 § och fördjupad kartläggning enligt 3 kap. 2 § samt resultat av riskbedömning enligt 3 kap. 1 §.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut