Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökonsekvenser

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap 1 § För varje grundvattenförekomst ska vattenmyndigheten utifrån listan i bilaga 1b bedöma om mänskliga verksamheter identifierade enligt 2 kap. 3 § ensamt eller tillsammans ger sådana miljökonsekvenser som leder till att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus respektive god kvantitativ status enligt 4 kap. 1–7 §§.

 

§

Bilaga 1 b. Lista med miljökonsekvenser som ska användas enligt 3 kap. 1 §.

 • Försurning
 • Förorening av näringsämnen
 • Förorening av organiska ämnen
 • Kemisk förorening
 • Skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem
 • Skada på grundvattenanslutna ytvattenförekomster
 • Saltvatteninträngning g.a. ändrad flödesriktning
 • Saltvattenintränging utan ändrad flödesriktning
 • Störd vattenbalans
 • Mikrobiell förorening
 • Övriga effekter
 • Ingen effekt
 • Okänd effekt

 

§

6 kap 1 § Vattenmyndigheten ska redovisa information per grundvattenförekomst från inledande kartläggning enligt 2 1 § och fördjupad kartläggning enligt 3 kap. 2 § samt resultat av riskbedömning enligt 3 kap. 1 §.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut