Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Riskbedömning av kemisk data

Mänsklig påverkan på en grundvattenförekomst får inte påverka möjligheterna att använda den t.ex. till dricksvattenförsörjning eller leda till någon betydande skada på anslutna akvatiska eller terrestra ekosystem. Om det finns anledning att tro att detta kan ske ska grundvattenförekomsten bedömas vara utsatt för risken att inte nå kemisk status. Om något av följande påståenden stämmer ska en grundvattenförekomst bedömas vara utsatt för risk:

  1. Uppgifterna från den inledande kartläggningen av föroreningskällor tyder på att grundvattnet är eller kan bli utsatt för betydande påverkan från mänsklig verksamhet.
  2. Kontrollerande övervakning, operativ övervakning eller annan övervakning som kan anses representativ för grundvattenförekomsten som helhet visar på uppåtgående trender i människogenererade föroreningar, eller indikatorer på dessa. Förekomsten ska bedömas som utsatt för risk även om koncentrationerna ännu ligger under ”utgångspunkt för att vända trend” (läs mer i avsnitt Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend).
  3. Kontrollerande övervakning, operativ övervakning eller annan övervakning som kan anses representativ för grundvattenförekomsten som helhet visar så höga koncentrationer av mänskligt genererade föroreningar att de enligt kriterierna i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten riskerar att skada människa eller miljö.

Föroreningskoncentrationer som riskerar att skada människa eller miljö

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten kan, så långt möjligt, användas som stöd i riskbedömningen. Bedömningsgrunderna tar upp en rad fysikaliska och kemiska para- metrar som har betydelse för att karaktärisera grundvattnets kemiska tillstånd. En del av dessa är naturliga i grundvatten medan andra är resultat av mänskliga föroreningar. Flertalet av parametrarna i bedömningsgrunderna är inte farliga föroreningar och har därför ingen eller endast obetydlig effekt på miljö eller människors hälsa, så länge det inte är fråga om extrema halter. För ämnen som ännu inte behandlats i bedömningsgrunderna, men som identifierats som potentiellt farliga föroreningar, bör Kemikalieinspektionen kontaktas för information om toxiska, persistenta, mobila och fysikalisk-kemiska egenskaper.

Bedömningsgrunderna för grundvatten ska inom vattenförvaltningsarbetet endast användas för skadliga, förorenande ämnen som bedömts komma från en mänsklig påverkanskälla. Generellt bör halter av förorenande ämnen som överstiger bedömningsgrundernas klassgräns mellan 3 och 4 anses så pass höga att man ska bedöma att grundvattenförekomsten är utsatt för risk. Detta är endast en generell rekommendation och grundvattenförekomster kan vara utsatta för risk redan innan klassgränsen mellan 3 och 4 överskrids.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;