Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Fastställande av tröskelvärden

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap 4 § För samtliga grundvattenförekomster ska vattenmyndigheten fastställa tröskel­ värden för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabell 1 i bilaga 3.

För grundvattenförekomster där den kemiska sammansättningen kan leda till

 1. att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller
 2. betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra eko­system

ska vattenmyndigheten fastställa tröskelvärden för de förorenande ämnen och indikatorer som utgör orsaken.

 

§

3 kap 5 § Vattenmyndigheten ska fastställa tröskelvärden för förorenande ämnen och indikatorer så att koncentrationer under tröskelvärdet

 1. inte begränsar möjligheten till nuvarande eller potentiell legitim användning av grundvattnet,
 2. inte leder till att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen i sådana ytvattenförekomster,
 3. inte leder till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem,
 4. inte visar på inträngning av saltvatten eller annan förorening i grund­vattenförekomsten, och
 5. inte påverkar möjligheten att uppfylla krav för övriga grundvatten­beroende skyddade områden.

Framtagande av tröskelvärden ska ske enligt bilaga 3.

 

§

3 kap 6 § Så snart ny information om förorenande ämnen eller indikatorer visar att ett tröskelvärde behöver ändras för att uppfylla 4 § ska ett nytt tröskelvärde fastställas. Behov av nya eller förändrade tröskelvärden ska även ses över i varje vattenförvaltningscykel.

 

§

Bilaga 3. Förfarande för framtagande av tröskelvärden för grund- vattenförekomster

 Vid framtagande av tröskelvärden ska följande beaktas:

 • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och grundvatten­ anslutna ytvattenförekomster tillsammans med ytvattenförekomstens känslighet för miljökonsekvenser.
 • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem samt ekosystemens käns­ lighet för miljökonsekvenser.
 • Miljökonsekvenser på grundvatten som används för dricksvatten­ ändamål, bevattning, industri eller annan legitim användning av grundvattnet eller risk för störning av grundvattnets funktion.
 • Miljökonsekvenser från vattenuttag, särskilt risken för saltvattenin­ trängning.
 • Miljökonsekvenser på övriga grundvattenberoende skyddade områden.
 • De förorenande ämnenas eller indikatorernas ursprung, toxikologiska egenskaper, spridningsbenägenhet, persistens och potential för bio­
 • Bakgrundsvärde
 • Grundvattenförekomstens hydrogeologiska egenskaper såsom ge­ nomsläpplighet, strömningsriktning och omsättningstid.

Information framtagen genom inledande och fördjupad kartläggning ska an­ vändas. Om tillräckligt underlag saknas för att uppfylla kraven enligt punk­ terna 1–8 ska koncentrationerna i tabell 1 användas för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabellen.

Tröskelvärdet för nitrat respektive bekämpningsmedel får inte vara högre än den koncentration som anges i tabell 1.

Tabell 1. Generella tröskelvärden för grundvatten. Tröskelvärdena avser de halter som kan förväntas vara rörliga i grundvattenmiljön. För metaller avses företrädesvis upplösta halter i grundvattenprov som med minsta möjliga syrekontakt filtreras genom 0,45 µm­filter direkt vid provtagning, eller motsvarande behandling.

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

 

OORGANISKA ÄMNEN OCH INDIKATORER

Metaller och halvmetaller

 

 

 

Arsenik

7440­38­2

µg/l

5

Bly

7439­92­1

µg/l

5

Kadmium

7440­43­9

µg/l

0,5

Koppar

7440­50­8

µg/l

500

Krom

7440­47­3

µg/l

25

 

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

Kvicksilver

7439­97­6

µg/l

0,5

Nickel

7440­02­0

µg/l

20

Zink

7440­66­6

µg/l

500

 

Övriga oorganiska ämnen och indikatorer

 

 

 

Ammonium

14798­03­9

mg/l

0,5

Fosfat

14265­44­2

mg/l

0,6

Klorid

16887­00­6

mg/l

100

Konduktivitet

­

mS/m

150

Nitrat

14797­55­8

mg/l

50

Nitrit

14797­65­0

mg/l

0,5

Sulfat

14808­79­8

mg/l

100

 

ORGANISKA ÄMNEN

 

 

 

Bekämpningsmedel

 

 

 

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. meta­ boliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter, enskilt ämne*

­

µg/l

0,1

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. meta­ boliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter, totalhalt*

­

µg/l

0,5

 

Halogenerade lösningsmedel och industrikemikalier

1,2­Dikloretan

203­458­1

µg/l

3

1,2­Dikloreten, summa av isomerer

cis-1,2-Dikloreten trans-1,2-Dikloreten

540­59­0

156­59­2

156­60­5

µg/l

50

Diklormetan

75­09­2

µg/l

5

Tetraklormetan (koltetraklorid)

56­23­5

µg/l

5

Trihalometaner, summa av 4

Kloroform Bromoform Dibromklormetan Bromdiklormetan

 

µg/l

100

67­66­3

75­25­2

124­48­1

75­27­4

 

 

Trikloreten och tetrakloreten, summa

79­01­6,

127­18­4

µg/l

10

Vinylklorid

75­01­4

µg/l

0,5

 

Läkemedel

 

 

 

Farmakologiskt aktiva substanser inkl. meta­ boliter och nedbrytningsprodukter, totalhalt**

­

µg/l

0,25

Karbamazepin

298­46­4

µg/l

0,25

Sulfametoxazol

723­46­6

µg/l

0,01

 

 

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

 

Petroleumkolväten

 

 

 

Alifatiska kolväten, summa >C5­C35

­

µg/l

100

Bensen

 

71­43­2

µg/l

1

Toluen

 

108­88­3

µg/l

40

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso[a]pyren

 

50­32­8

µg/l

0,01

PAH, summa av 3 med låg molekylvikt

Naftalen Acenaften Acenaftylen

 

µg/l

10

91­20­3

83­32­9

208­96­8

 

 

PAH, summa av 5 med medelhög molekylvikt

Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren

 

µg/l

2

86­73­7

85­01­8

120­12­7

206­44­0

129­00­0

 

 

PAH, summa av 4 med hög molekylvikt Benso[b]fluoranten  Benso[k]fluoranten

Benso[ghi]perylen Indeno[1,2,3-cd]pyren

 

µg/l

0,1

205­99­2

207­08­9

191­24­2

193­39­5

 

 

Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS)

 

 

 

PFAS, summa av 24 (viktad)***

Toxicitets­

faktor

 

ng/l (PFOA­

ekviva­ lenter)

4,4

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)

0,6

355­46­4

 

 

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)

2

1763­23­1

 

 

Perfluoroktansyra (PFOA)

1

335­67­1

 

 

Perfluornonansyra (PFNA)

10

375­95­1

 

 

Perfluorbutansulfonsyra (PFBS)

0,001

375­73­5

 

 

Perfluorhexansyra (PFHxA)

0,01

307­24­4

 

 

Perfluorbutansyra (PFBA)

0,05

375­22­4

 

 

Perfluorpentansyra (PFPeA/PFPA)

0,03

2706­90­3

 

 

Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS/PFPS)

0,3005

2706­91­4

 

 

Perfluordekansyra (PFDA)

7

335­76­2

 

 

Perfluordodekansyra (PFDoDA/PFDoA)

3

307­55­1

 

 

 

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

Perfluorundekansyra (PFUnDA/PFUnA)

4

2058­94­8

 

 

Perfluorheptansyra (PFHpA)

0,505

375­85­9

 

 

Perfluortridekansyra (PFTrDA)

1,65

72629­94­8

 

 

Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)

1,3

375­92­8

 

 

Perfluordekansulfonsyra (PFDS)

2

335­77­3

 

 

Perfluortetradekansyra (PFTeDA)

0,3

376­06­7

 

 

Perfluorhexadekansyra (PFHxDA)

0,02

67905­19­5

 

 

Perfluoroktadekansyra (PFODA)

0,02

16517­11­6

 

 

Ammoniumperfluor(2-metyl- 3-oxahexanoat)

(HFPO-DA/Gen X)

0,06

62037­80­3

 

 

Propionsyra/ammonium 2,2,3-trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-

hexafluor-3-(trifluormetoxi) propoxi)propanoat (ADONA)

0,03

958445­44­8

 

 

Fluortelomer 6:2-alkohol (6:2 FTOH)

0,02

647­42­7

 

 

Fluortelomer 8:2-alkohol (8:2 FTOH)

0,04

678­39­7

 

 

Ättiksyra/2,2-difluor-2-((2,2,4,5- tetrafluor-5-(trifluormetoxi)- 1,3-dioxolan-4-yl)oxi)- (C6O4)

0,06

1190931­41­9

 

 

 

Övriga organiska föroreningar

Bisfenol A

 

80­05­7

µg/l

2,5

Dietylhexylftalat (DEHP)

 

117­81­7

µg/l

6

 

* Med bekämpningsmedel avses aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocider inklusive deras metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter. Tröskelvärdet för summapara­ metern tillämpas på summahalten av alla enskilda bekämpningsmedel och metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda farmakologiskt aktiva substanser, metaboliter och nedbrytningsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

*** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA­ekviva­ lenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.

 

§

6 kap 5 § Vattenmyndigheten ska för varje grundvattenförekomst redovisa och motivera tröskelvärden fastställda enligt 3 4 och 5 §§ utifrån underlag enligt bilaga 3.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut
;