Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Fastställa tröskelvärden

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap 4 § För samtliga grundvattenförekomster ska vattenmyndigheten fastställa tröskel­ värden för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabell 1 i bilaga 3.

För grundvattenförekomster där den kemiska sammansättningen kan leda till

  1. att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller
  2. betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra eko­system

ska vattenmyndigheten fastställa tröskelvärden för de förorenande ämnen och indikatorer som utgör orsaken.

 

§

3 kap 5 § Vattenmyndigheten ska fastställa tröskelvärden för förorenande ämnen och indikatorer så att koncentrationer under tröskelvärdet

  1. inte begränsar möjligheten till nuvarande eller potentiell legitim användning av grundvattnet,
  2. inte leder till att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen i sådana ytvattenförekomster,
  3. inte leder till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem,
  4. inte visar på inträngning av saltvatten eller annan förorening i grund­vattenförekomsten, och
  5. inte påverkar möjligheten att uppfylla krav för övriga grundvatten­beroende skyddade områden.

Framtagande av tröskelvärden ska ske enligt bilaga 3.

 

§

3 kap 6 § Så snart ny information om förorenande ämnen eller indikatorer visar att ett tröskelvärde behöver ändras för att uppfylla 4 § ska ett nytt tröskelvärde fastställas. Behov av nya eller förändrade tröskelvärden ska även ses över i varje vattenförvaltningscykel.

 

§

6 kap 5 § Vattenmyndigheten ska för varje grundvattenförekomst redovisa och motivera tröskelvärden fastställda enligt 3 kap. 4 och 5 §§ utifrån underlag enligt bilaga 3.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut