Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ta fram tröskelvärden

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar.

§

Bilaga 3. Förfarande för framtagande av tröskelvärden för grund- vattenförekomster

 Vid framtagande av tröskelvärden ska följande beaktas:

  • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och grundvatten­ anslutna ytvattenförekomster tillsammans med ytvattenförekomstens känslighet för miljökonsekvenser.
  • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem samt ekosystemens käns­ lighet för miljökonsekvenser.
  • Miljökonsekvenser på grundvatten som används för dricksvatten­ ändamål, bevattning, industri eller annan legitim användning av grundvattnet eller risk för störning av grundvattnets funktion.
  • Miljökonsekvenser från vattenuttag, särskilt risken för saltvattenin­ trängning.
  • Miljökonsekvenser på övriga grundvattenberoende skyddade områden.
  • De förorenande ämnenas eller indikatorernas ursprung, toxikologiska egenskaper, spridningsbenägenhet, persistens och potential för bio­
  • Bakgrundsvärde
  • Grundvattenförekomstens hydrogeologiska egenskaper såsom ge­ nomsläpplighet, strömningsriktning och omsättningstid.

Information framtagen genom inledande och fördjupad kartläggning ska an­ vändas. Om tillräckligt underlag saknas för att uppfylla kraven enligt punk­ terna 1–8 ska koncentrationerna i tabell 1 användas för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabellen.

Tröskelvärdet för nitrat respektive bekämpningsmedel får inte vara högre än den koncentration som anges i tabell 1.

Tabell 1. Generella tröskelvärden för grundvatten. Tröskelvärdena avser de halter som kan förväntas vara rörliga i grundvattenmiljön. För metaller avses företrädesvis upplösta halter i grundvattenprov som med minsta möjliga syrekontakt filtreras genom 0,45 µm­filter direkt vid provtagning, eller motsvarande behandling.

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

 

OORGANISKA ÄMNEN OCH INDIKATORER

Metaller och halvmetaller

 

 

 

Arsenik

7440­38­2

µg/l

5

Bly

7439­92­1

µg/l

5

Kadmium

7440­43­9

µg/l

0,5

Koppar

7440­50­8

µg/l

500

Krom

7440­47­3

µg/l

25

Kvicksilver

7439­97­6

µg/l

0,5

Nickel

7440­02­0

µg/l

20

Zink

7440­66­6

µg/l

500

Övriga oorganiska ämnen och indikatorer

 

 

 

Ammonium

14798­03­9

mg/l

0,5

Fosfat

14265­44­2

mg/l

0,6

Klorid

16887­00­6

mg/l

100

Konduktivitet

­

mS/m

150

Nitrat

14797­55­8

mg/l

50

Nitrit

14797­65­0

mg/l

0,5

Sulfat

14808­79­8

mg/l

100

ORGANISKA ÄMNEN

 

 

 

Bekämpningsmedel

 

 

 

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. meta­ boliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter, enskilt ämne*

­

µg/l

0,1

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. meta­ boliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter, totalhalt*

­

µg/l

0,5

 

 

Halogenerade lösningsmedel och industrikemikalier

1,2­Dikloretan

203­458­1

µg/l

3

1,2­Dikloreten, summa av isomerer

cis-1,2-Dikloreten trans-1,2-Dikloreten

540­59­0

156­59­2

156­60­5

µg/l

50

Diklormetan

75­09­2

µg/l

5

Tetraklormetan (koltetraklorid)

56­23­5

µg/l

5

Trihalometaner, summa av 4

Kloroform Bromoform Dibromklormetan Bromdiklormetan

 

µg/l

100

67­66­3

75­25­2

124­48­1

75­27­4

 

 

Trikloreten och tetrakloreten, summa

79­01­6,

127­18­4

µg/l

10

Vinylklorid

75­01­4

µg/l

0,5

 

Läkemedel

 

 

 

Farmakologiskt aktiva substanser inkl. meta­ boliter och nedbrytningsprodukter, totalhalt**

­

µg/l

0,25

Karbamazepin

298­46­4

µg/l

0,25

Sulfametoxazol

723­46­6

µg/l

0,01

 

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

 

Petroleumkolväten

 

 

 

Alifatiska kolväten, summa >C5­C35

­

µg/l

100

Bensen

 

71­43­2

µg/l

1

Toluen

 

108­88­3

µg/l

40

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso[a]pyren

 

50­32­8

µg/l

0,01

PAH, summa av 3 med låg molekylvikt

Naftalen Acenaften Acenaftylen

 

µg/l

10

91­20­3

83­32­9

208­96­8

 

 

PAH, summa av 5 med medelhög molekylvikt

Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren

 

µg/l

2

86­73­7

85­01­8

120­12­7

206­44­0

129­00­0

 

 

PAH, summa av 4 med hög molekylvikt Benso[b]fluoranten  Benso[k]fluoranten

Benso[ghi]perylen Indeno[1,2,3-cd]pyren

 

µg/l

0,1

205­99­2

207­08­9

191­24­2

193­39­5

 

 

Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS)

 

 

 

PFAS, summa av 24 (viktad)***

Toxicitets­

faktor

 

ng/l (PFOA­

ekviva­ lenter)

4,4

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)

0,6

355­46­4

 

 

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)

2

1763­23­1

 

 

Perfluoroktansyra (PFOA)

1

335­67­1

 

 

Perfluornonansyra (PFNA)

10

375­95­1

 

 

Perfluorbutansulfonsyra (PFBS)

0,001

375­73­5

 

 

Perfluorhexansyra (PFHxA)

0,01

307­24­4

 

 

Perfluorbutansyra (PFBA)

0,05

375­22­4

 

 

Perfluorpentansyra (PFPeA/PFPA)

0,03

2706­90­3

 

 

Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS/PFPS)

0,3005

2706­91­4

 

 

Perfluordekansyra (PFDA)

7

335­76­2

 

 

Perfluordodekansyra (PFDoDA/PFDoA)

3

307­55­1

 

 

 

 

 

Förorenande ämnen och indikatorer

 

 

CAS-nummer

 

 

Enhet

Generellt tröskel- värde

Perfluorundekansyra (PFUnDA/PFUnA)

4

2058­94­8

 

 

Perfluorheptansyra (PFHpA)

0,505

375­85­9

 

 

Perfluortridekansyra (PFTrDA)

1,65

72629­94­8

 

 

Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)

1,3

375­92­8

 

 

Perfluordekansulfonsyra (PFDS)

2

335­77­3

 

 

Perfluortetradekansyra (PFTeDA)

0,3

376­06­7

 

 

Perfluorhexadekansyra (PFHxDA)

0,02

67905­19­5

 

 

Perfluoroktadekansyra (PFODA)

0,02

16517­11­6

 

 

Ammoniumperfluor(2-metyl- 3-oxahexanoat)

(HFPO-DA/Gen X)

0,06

62037­80­3

 

 

Propionsyra/ammonium 2,2,3-trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-

hexafluor-3-(trifluormetoxi) propoxi)propanoat (ADONA)

0,03

958445­44­8

 

 

Fluortelomer 6:2-alkohol (6:2 FTOH)

0,02

647­42­7

 

 

Fluortelomer 8:2-alkohol (8:2 FTOH)

0,04

678­39­7

 

 

Ättiksyra/2,2-difluor-2-((2,2,4,5- tetrafluor-5-(trifluormetoxi)- 1,3-dioxolan-4-yl)oxi)- (C6O4)

0,06

1190931­41­9

 

 

 

Övriga organiska föroreningar

Bisfenol A

 

80­05­7

µg/l

2,5

Dietylhexylftalat (DEHP)

 

117­81­7

µg/l

6

 

* Med bekämpningsmedel avses aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocider inklusive deras metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter. Tröskelvärdet för summapara­ metern tillämpas på summahalten av alla enskilda bekämpningsmedel och metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda farmakologiskt aktiva substanser, metaboliter och nedbrytningsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

*** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA­ekviva­ lenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.

Senast ändrad 2023-05-25

Skriv ut