Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ta fram tröskelvärden

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar.

§

Bilaga 3. Förfarande för framtagande av tröskelvärden för grundvattenförekomster

 Vid framtagande av tröskelvärden ska följande beaktas:

  • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och grundvatten­anslutna ytvattenförekomster tillsammans med ytvattenförekomstens känslighet för miljökonsekvenser.
  • Vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem samt ekosystemens käns­lighet för miljökonsekvenser.
  • Miljökonsekvenser på grundvatten som används för dricksvatten­ ändamål, bevattning, industri eller annan legitim användning av grundvattnet eller risk för störning av grundvattnets funktion.
  • Miljökonsekvenser från vattenuttag, särskilt risken för saltvattenin­trängning.
  • Miljökonsekvenser på övriga grundvattenberoende skyddade områden.
  • De förorenande ämnenas eller indikatorernas ursprung, toxikologiska egenskaper, spridningsbenägenhet, persistens och potential för bio­ackumulering.
  • Bakgrundsvärde
  • Grundvattenförekomstens hydrogeologiska egenskaper såsom genomsläpplighet, strömningsriktning och omsättningstid.

Information framtagen genom inledande och fördjupad kartläggning ska an­vändas. Om tillräckligt underlag saknas för att uppfylla kraven enligt punk­terna 1–8 ska koncentrationerna i tabell 1 användas för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabellen.

Tröskelvärdet för nitrat respektive bekämpningsmedel får inte vara högre än den koncentration som anges i tabell 1.

Tabell 1. Generella tröskelvärden för grundvatten. Tröskelvärdena avser de halter som kan förväntas vara rörliga i grundvattenmiljön. För metaller avses företrädesvis upplösta halter i grundvattenprov som med minsta möjliga syrekontakt filtreras genom 0,45 µm-­filter direkt vid provtagning, eller motsvarande behandling.

 

Förorenande ämnen och indikatorer CAS-nummer Enhet Generellt tröskelvärde
Oorganiska ämnen och indikatorer      
       
Metaller och halvmetaller      
Arsenik 7440-38-2 µg/l 5
Bly 7439-92-1 µg/l 5
Kadmium 7440-43-9 µg/l 0,5
Koppar 7440-50-8 µg/l 500
Krom 7440-47-3 µg/l 25
Kvicksilver 7439-97-6 µg/l 0,5
Nickel 7440-02-0 µg/l 20
Zink 7440-66-6 µg/l 500
       
Övriga oorganiska ämnen och indikatorer      
Ammonium 14798-03-9 mg/l 0,5
Fosfat 14265-44-2 mg/l 0,6
Klorid 16887-00-6 mg/l 100
Konduktivitet - mS/m 150
Nitrat 14797-55-8 mg/l 50
Nitrit 14797-65-0 mg/l 0,5
Sulfat 14808-79-8 mg/l 100
       
Organiska ämnen      
       
Bekämpningsmedel      
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter, enskilt ämne* - µg/l 0,1
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter, totalhalt* - µg/l 0,5
       
Halogenerade lösningsmedel och industrikemikalier      
1,2-Dikloretan 203-458-1 µg/l 3
1,2-Dikloreten (summa av cis- och transisomerer) 540-59-0 (156-59-2, 156-60-5) µg/l 50
Diklormetan 1975-09-02 µg/l 5
Tetraklormetan (koltetraklorid) 56-23-5 µg/l 5
Trihalometaner, summa av 4 (kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan) 67-66-3, 75-25-2, 124-48-1, 75-27-4 µg/l 100
Trikloreten och tetrakloreten, summa 79-01-6, 127-18-4 µg/l 10
Vinylklorid 1975-01-04 µg/l 0,5
       
Läkemedel      
Farmakologiskt aktiva substanser inkl. metaboliter och nedbrytningsprodukter, totalhalt** - µg/l 0,25
Karbamazepin 298-46-4 µg/l 0,25
Sulfametoxazol 723-46-6 µg/l 0,01
       
Petroleumkolväten      
Alifatiska kolväten, summa >C5-C35 - µg/l 100
Bensen 71-43-2 µg/l 1
Toluen 108-88-3 µg/l 40
       
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)      
Benso[a]pyren 50-32-8 µg/l 0,01
PAH, summa av 3 med låg molekylvikt    µg/l 10
Naftalen 91-20-3    
Acenaften 83-32-9    
Acenaftylen 208-96-8    
PAH, summa av 5 med medelhög molekylvikt    µg/l 2
Fluoren 86-73-7    
Fenantren 1985-01-08    
Antracen 120-12-7    
Fluoranten 206-44-0    
Pyren 129-00-0    
PAH, summa av 4 med hög molekylvikt   µg/l 0,1
Benso[b]fluoranten 205-99-2    
Benso[k]fluoranten 207-08-9    
Benso[ghi]perylen 191-24-2    
Indeno[1,2,3-cd]pyren 193-39-5    
       
Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS)      
PFAS, summa av 24 (viktad)*** Toxicitetsfaktor  - ng/l (PFOA-ekvivalenter) 4,4
Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)  0,6 355-46-4    
Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)  2 1763-23-1    
Perfluoroktansyra (PFOA)  1 335-67-1    
Perfluornonansyra (PFNA) 10 375-95-1    
Perfluorbutansulfonsyra (PFBS) 0,001 375-73-5    
Perfluorhexansulfonsyra (PFHxA) 0,01 307-24-4    
Perfluorbutansyra (PFBA) 0,05 375-22-4    
Perfluorpentansyra (PFPeA) 0,03 2706-90-3    
Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) 0,3005 2706-91-4    
Perfluordekansyra (PFDA) 7 335-76-2    
Perfluordodekansyra (PFDoDA /PFDoA) 3 307-55-1    
Perfluorundekansyra (PFUnDA / PFUnA) 4 2058-94-8    
Perfluorheptansyra (PFHpA) 0,505 375-85-9    
Perfluortridekansyra (PFTrDA) 1,65 72629-94-8    
Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) 1,3 375-92-8    
Perfluordekansulfonsyra (PFDS) 2 335-77-3    
Perfluortetradekansyra (PFTeDA) 0,3 376-06-7    
Perfluorhexadekansyra (PFHxDA) 0,02 67905-19-5    
Perfluoroktadekansyra (PFODA) 0,02 16517-11-6    
HFPO-DA / Gen X 0,06 62037-80-3    
ADONA 0,03 958445-44-8    
Fluortelomer 6:2-alkohol (6:2 FTOH) 0,02 647-42-7    
Fluortelomer 8:2-alkohol (8:2 FTOH) 0,04 678-39-7    
C6O4 0,06 1190931-41-9    
       
Övriga organiska föroreningar      
Bisfenol A 1980-05-07 µg/l 2,5
Dietylhexylftalat (DEHP) 117-81-7 µg/l 6

 

* Med bekämpningsmedel avses aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocider inklusive deras metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter. Tröskelvärdet för summapara­ metern tillämpas på summahalten av alla enskilda bekämpningsmedel och metaboliter, nedbrytnings­ och reaktionsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda farmakologiskt aktiva substanser, metaboliter och nedbrytningsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.

*** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA­-ekvivalenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.

Senast ändrad 2023-05-25

Skriv ut