Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

SGU:s föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1)

Kartläggning och analys är det första och mycket grundläggande momentet i vattenförvaltningsarbetet. En noggrann kartläggning av vilka mänskliga föroreningskällor som kan påverka grundvattnets status är en nyckel till det fortsatta arbetet.

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten

  1. beskriver en grundvattenförekomst och dess användning enligt 3 kap. 1 § 1 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
  2. kartlägger påverkanskällor och ser över konsekvenserna som mänsklig verksamhet har för grundvattnet på grund av tillförda föroreningar eller vattenbalanspåverkande åtgärder enligt 3 kap. 1 § 2 samma förordning,
  3. ser till att register över skyddade områden upprättas och hålls uppdaterat enligt 3 kap. 2 § samma förordning, och
  4. redovisar sådana uppgifter enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

Föreskrifterna gäller för grundvattenförekomster ur vilka uttag större än 10 m3/dygn eller uttag för dricksvattenförsörjning till fler än 50 personer görs eller sådana grundvattenförekomster som medger sådan framtida användning. De gäller även för grundvattenförekomster där mänsklig påverkan kan medföra betydande skadlig inverkan på anslutna akvatiska ekosystem eller grundvattenberoende terrestra ekosystem.

Kartläggningen ska ge underlag till bedömningen av vilka grundvattenförekomster som behöver åtgärder för att få eller bibehålla god status. Det gör att det fortsatta vattenförvaltningsarbetet kan koncentreras till grundvattenförekomster där insatser verkligen behövs. Bedömningarna ska verifieras genom den kontrollerande övervakningens resultat.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;