Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Klassificering av status

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

4 kap. 1 § Vattenmyndigheten ska som en del av den fördjupade kartläggningen enligt 3 kap. klassificera kemisk grundvattenstatus och kvantitativ status för samtliga grundvattenförekomster i syfte att beskriva grundvattnets tillstånd. Klassificeringen ska ligga till grund för att utvärdera effekter av beslutade åtgärder och för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt SGU:s föreskrifter (SGU­FS 2023:2) om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

 

§

4 kap. 2 § En grundvattenförekomst ska klassificeras till god kemisk grundvatten­status respektive god kvantitativ status om den efter genomförd riskbedömning enligt 3 kap. 1 § bedömts att utan risk kunna bibehålla god kemisk grundvatten­status respektive god kvantitativ status.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information