Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Inledande kartläggning

Den inledande kartläggningen ska resultera i ett underlag som beskriver grundvattenförekomsten och de mänskliga verksamheter som ligger i dess tillrinningsområde. Kartläggningen av en grundvattenförekomst ska leda till förståelse för förekomsten som ett system.

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att utökas.

Den information som tas fram i den inledande kartläggningen utgör ett första underlag för att bedöma om grundvattenförekomsten är utsatt för mänsklig verksamhet i sådan omfattning att den riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Den inledande kartläggningen ska utföras för alla grundvattenförekomster och flera av de uppgifter som tas fram ingår i rapporteringskraven till EU-kommissionen. 

Uppgifterna som tas fram i den inledande kartläggningen av en grundvattenförekomst är i allmänhet tillräckliga för att beskriva förekomsten i en grundläggande, konceptuell modell.

!

Konceptuell modell 

Förståelsen för hur en grundvattenförekomst fungerar hydrogeologiskt, dvs. hur grundvattnets omsättning och flödesvägar ser ut, behövs för att göra säkrare bedömningar av risk och status. 

Detta är även nödvändigt för att kunna identifiera de lämpligaste åtgärderna för att uppnå god grundvattenstatus. För att förstå och beskriva förekomsten som ett system behöver man göra en konceptuell modell. Detta är en förenklad beskrivning av det verkliga hydrologiska systemet. Enkla konceptuella modeller är tillräckliga i den inledande fasen. Modellen är dynamisk och utvecklas med tiden, allt eftersom nya data inhämtas, och allt eftersom modellen testas i praktiken. Det är viktigt att använda och förbättra modellen, för att öka förståelsen för systemet och utveckla en säkrare styrning av åtgärder.

Konceptuell modell, bilden visar bland annat tillrinningsområde och grundvattentillströmning.

Konceptuell modell, bilden visar bland annat sprickzoner.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut