Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Inledande kartläggning

Resultatet av den inledande kartläggningen ska beskriva grundvattenförekomsten och de mänskliga verksamheter som ligger i dess tillrinningsområde. Kartläggningen ska ge förståelse för hur grundvattnet och eventuella föroreningar inom förekomsten rör sig i marken, och hur det påverkar miljön och möjligheten att använda vattnet.

I den inledande kartläggningen ska vattenmyndigheterna ta fram grundläggande information om grundvattenförekomsten. Arbetet med att samla in information om grundvattenförekomster ska ske kontinuerligt under hela förvaltningscykeln, medan själva sammanställningen sker vid ett tillfälle varje cykel.

Exempel på information som behöver ingå i den inledande kartläggningen är 

 • var gränserna för grundvattenförekomsten går
 • översiktlig information om geologin och tillrinningen
 • vilka skyddsvärda områden som är beroende av grundvattnet, inklusive områden som används till dricksvattenproduktion
 • om grundvattenförekomsten ingår i en gruppering
 • information om mänskliga verksamheter som kan påverka grundvattnet.

Informationen utgör ett första underlag för att bedöma om grundvattenförekomsten riskerar är inte uppnå eller bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Den inledande kartläggningen ska utföras för alla grundvattenförekomster och flera av de uppgifter som tas fram ingår i rapporteringskraven till EU-kommissionen. 

Gröna högen

Den så kallade ”gröna högen” innehåller de grundvattenförekomster som efter en inledande kartläggning inte är föremål för ytterligare arbete i förvaltningscykeln. Eftersom Vattendirektivet enbart omfattar den påverkan på grundvattnet som kommer från mänsklig verksamhet kan en grundvattenförekomst som inte är utsatt för någon mänsklig verksamhet direkt få alla följande klassningar:

 • Förekomsten är inte i risk.
 • Förekomsten behöver inte någon fördjupad kartläggning.
 • Generella tröskelvärden kan användas.
 • Förekomsten har god status.
 • Förekomsten har inga trender.
 • Förekomsten behöver inga åtgärder.
 • Miljökvalitetsnormen kan fastställas till god kemisk och kvantitativ status.

Med tanke på att Sverige har ett stort antal grundvattenförekomster är det viktigt att rikta insatserna till de förekomster där det gör som störst nytta. Grundvattenförekomster utan mänsklig verksamhet ska därför inte prioriteras, utan resurserna ska läggas på att utreda och åtgärda de förekomster där mänsklig verksamhet riskerar att leda till att god kemisk och kvantitativ status inte kan uppnås eller bibehållas.

!

Konceptuell modell 

För att förstå och beskriva en grundvattenförekomst som ett system behöver man göra en konceptuell modell, alltså en förenklad beskrivning av det verkliga hydrologiska systemet. De uppgifter som tas fram i den inledande kartläggningen av en förekomst är i allmänhet tillräckliga för att göra en grundläggande konceptuell modell.

Förståelsen för hur en grundvattenförekomst fungerar hydrogeologiskt, det vill säga hur grundvattnets omsättning och flödesvägar ser ut, behövs för att göra säkrare bedömningar av risk och status. Denna förståelse är även nödvändig för att kunna identifiera de lämpligaste åtgärderna för att uppnå och bibehålla god grundvattenstatus.

En konceptuell modell är dynamisk och utvecklas med tiden, allt eftersom ny kunskap om grundvattenförekomsten inhämtas och modellen testas i praktiken. Det är viktigt att använda och förbättra modellen för att öka förståelsen för systemet och utveckla en säkrare styrning av åtgärder.

Konceptuell modell, bilden visar bland annat tillrinningsområde och grundvattentillströmning.

Konceptuell modell, bilden visar bland annat sprickzoner.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut