Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Gruppering av grundvattenförekomster

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

1 kap 2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämringar.

Gruppering är ett sätt att underlätta hanteringen av ett stort antal förekomster.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut