Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Gruppering av grundvattenförekomster

Grundvattenförekomster som liknar varandra kan sammanföras i grupper för att underlätta förvaltningen av dem. Gruppering minskar också behovet av övervakning i opåverkade områden.

§

2 kap. 2 § Vattenmyndigheten får sammanföra grundvattenförekomster i grupper under förutsättning att grundvattenförekomsterna i en grupp har likartad geologisk och geokemisk uppbyggnad och är föremål för obetydliga eller likartade mänskliga verksamheter.

Gruppering kan användas som stöd vid kartläggning, riskbedömning och statusklassificering för enskilda grundvattenförekomster enligt dessa föreskrifter. 

Gruppering är ett sätt att underlätta hanteringen av det stora antal grundvattenförekomster som Sverige har. Gruppering innebär att man i samband med den inledande kartläggningen kan sammanföra grundvattenförekomster som

  • har samma genes (bildningssätt)
  • har likartad sårbarhet
  • ligger inom samma geografiska region
  • är utsatta för obetydliga eller likartade mänskliga verksamheter.

Grupperingen fungerar som stöd vid kartläggning, riskbedömning och statusklassificering. En annan viktig vinst med grupperingen är att den ger möjlighet att utforma ett effektivare program för övervakning både av den kemiska och kvantitativa statusen. Särskilt i opåverkade områden kan övervakningsresultat användas för att representera en grupp av förekomster istället för att bara representera den enskilda förekomsten.

Förekomster med en komplex påverkansbild, eller som bedöms vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god status, bör inte grupperas eller ska grupperas med försiktighet. Gruppering får inte leda till att en enskild förekomst som är utsatt för risk och behöver åtgärdas försvinner i hanteringen.

När ska grupperingen ändras?

Ny kunskap som framkommer inom den fördjupade kartläggningen kan leda till att grundvattenförekomster behöver omgrupperas. Om det visar sig att de geologiska förutsättningarna eller den mänskliga verksamhet som en eller flera av förekomsterna i gruppen utsätts för skiljer sig från det som utgjorde förutsättningen för grupperingen, ska berörda förekomster tas ur gruppen. De kan då antingen behandlas som enstaka grundvattenförekomster eller, om förutsättningarna stämmer överens, ingå i en annan grupp eller bilda nya grupper.

Redovisning av grupperingen

Eftersom gruppering ska identifieras enligt 1 kap. 1 § i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvattenförekomster (SGU-FS 2023:1) omfattas de av kraven på redovisning som finns i 6 kap. 2 § i samma föreskrift. Det ska framgå i VISS om en grundvattenförekomst tillhör en grupp, och i så fall vilken grupp. Vattenmyndigheten ska också dokumentera metoden som använts vid gruppering och redovisa den i förvaltningsplanen.

§

6 kap. 1 § Vattenmyndigheten ska redovisa information per grundvattenförekomst från inledande kartläggning enligt 2 1 § och fördjupad kartläggning enligt 3 kap. 2 § samt resultat av riskbedömning enligt 3 kap. 1 §.

Senast ändrad 2023-11-21

Skriv ut