Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Gruppering av grundvattenförekomster

5 §

Vid den inledande kartläggningen får grundvattenförekomsterna sammanföras i grupper. En gruppering av grundvattenförekomster får bibehållas även under det fortsatta arbetet så länge förutsättningarna för gruppering föreligger. 

Gruppering av grundvattenförekomster får ske under förutsättning att grundvattenförekomsterna har likartad geologisk och geokemisk uppbyggnad och är föremål för obetydlig eller likartad mänsklig påverkan. 

Vad som sägs om grundvattenförekomster i dessa föreskrifter ska också gälla grupper av grundvattenförekomster enligt denna paragraf. 

Gruppering är ett sätt att underlätta hanteringen av ett stort antal förekomster. Det innebär att man i samband med kartläggningen och riskbedömningen kan gruppera grundvattenförekomster vars grundvattenmagasin har samma genes (bildningssätt), likartad sårbarhet, ligger inom samma geografiska region och dessutom är utsatta för likartad mänsklig påverkan. Grupperingen görs utifrån de insamlade uppgifterna om grundvattenförekomsternas egenskaper och den mänskliga påverkan de är utsatta för, bl.a. utifrån tanken att utforma ett effektivt program för kontrollerande övervakning. Förekomster med en komplex påverkansbild, eller som bedöms vara utsatta för risk att inte uppnå god status, bör inte grupperas eller grupperas med försiktighet. En gruppering får inte leda till att en förekomst som är utsatt för risk och behöver åtgärdas försvinner i hanteringen.

Ny kunskap, exempelvis från fördjupad kartläggning och övervakning, kan leda till omgrupperingar under förvaltningscykeln. Om det visar sig att den påverkan som en eller flera av förekomsterna i gruppen utsätts för skiljer sig från den som utgjorde förutsättningen för grupperingen, ska berörda förekomster tas ur gruppen. De kan då antingen behandlas som enstaka grundvattenförekomster eller, om förutsättningarna stämmer överens, ingå i en annan grupp eller bilda nya grupper.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;