Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Riskbedömning och fördjupad kartläggning

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att utökas.

Riskbedömningen innebär att göra en sammanvägd bedömning av om grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status. Antingen är grundvattenförekomsten i risk eller så är den inte i risk. Riskbedömning utförs både för kemisk status och kvantiativ status och för alla grundvattenförekomster. Syftet med riskbedömningen är att peka ut de grundvattenförekomster som är i behov av åtgärder för att uppnå och bibehålla god status. Riskbedömningen görs i varje förvaltningscykel och resultatet rapporteras till EU-kommissionen. Som underlag för riskbedömningen används information från inledande kartläggning, fördjupad kartläggning, tröskelvärden, trendanalyser och statusklassning (det vill säga nuläget i grundvattenförekomsten). Riskbedömningen ska vara en itterativ process där mer information från fördjupad kartläggning tas fram utifrån de behov som finns i varje enskilt fall. Målsättningen med det arbetssättet är att ta fram tillräckligt med information för att bedöma risken att grundvattenförekomsten inte uppnår eller bibehåller god status. För grundvattenförekomster med få och obetydliga mänskliga verksamheter kan informationen i den inledande kartläggningen vara tillräcklig för att göra riskbedömningen, medan grundvattenförekomster med mer komplexa förhållanden kräver en mer omfattande fördjupad kartläggning. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information