Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Riskbedömning

9 §

För varje grundvattenförekomst ska bedömas om det på grund av effekterna av betydande mänsklig påverkan, identifierad enligt 7–8 §§, och uppskattning av grundvattenförekomstens sårbarhet, finns risk att god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, inte uppnås eller bibehålls till 2021. Vid denna bedömning ska följande beaktas:

  1. risken för att de riktvärden för grundvatten som fastställts av vattenmyndigheten överskrids,
  2. risken för att halten av identifierade förorenande ämnen för vilka riktvärden för grundvatten inte är fastställda uppnår sådana koncentrationer att miljön eller människors hälsa riskerar att skadas,
  3. risken för skada orsakad av obalans mellan vattenuttag och grundvattenbildning, samt
  4. övrig tillgänglig information om grundvattenpåverkan som innebär risker för miljö och människors hälsa.

Befintliga data såsom resultatet av kemiska analyser på grundvattnet ifråga och nivåmätningar kan användas vid riskbedömningen.

Riskbedömningen ska utföras för alla grundvattenförekomster. Bedömningen ska genomföras för att avgöra om förekomsten kommer att nå de mål som anges i artikel 4 i vattendirektivet. För grundvattnets del innebär målet förenklat att grundvattnet ska bidra till en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och till en god miljö för de växter och djur som är beroende av grundvatten. Bedömningen ska grunda sig på den kunskap som inhämtats under den inledande kartläggningen av påverkanskällor, vattenförekomstens användning, anslutna akvatiska och terrestra ekosystem och grundvattenförekomstens sårbarhet för föroreningar eller vattenuttag. Om en grundvattenförekomst efter den inledande kartläggningen bedöms vara utsatt för risk, ska bedömningens säkerhet förbättras genom en fördjupad kartläggning (läs mer i avsnitt Fördjupad kartläggning).

Stor osäkerhet är vanligen inbyggd i en riskbedömning. Grundvattenförekomster är i allmänhet heterogena och informationen från den inledande kartläggningen är ofta ofullständig och ojämnt fördelad över grundvattenförekomsten. Vid tveksamma fall bör en grundvattenförekomst bedömas vara utsatt för risk eftersom det då innebär att en fortsatt fördjupad kartläggning och analys av de mänskliga verksamheternas effekter på grundvattenförekomsten ska utföras, vilket ger förbättrade kunskaper.

Riskbedömningen ska också verifieras genom övervakning (läs mer i avsnitt Miljökvalitetsnormer för grundvatten). Alla kemiska analyser som finns från grundvattenförekomsten bör användas som kompletterande beslutsunderlag. Det finns inga kvalitetskrav på analyser som kan användas vid en riskbedömning. Detta innebär att även analyser som inte uppfyller de krav som finns i SGU:s föreskrifter om övervakning kan användas vid verifieringen av riskbedömningen. Mätningar av grundvattennivåer ger beslutsunderlag för att verifiera riskbedömningen av kvantitativ status.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;