Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Operativ övervakning

12 §

Inom varje vattendistrikt ska ett program för operativ övervakning upprättas i syfte att fastställa kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som vid riskbedömningen bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus samt följa upp effekterna av åtgärdsprogrammen. Resultaten ska även användas för att identifiera eventuella betydande ihållande uppåtgående trender avseende koncentrationen av förorenande ämnen eller indikatorer.

Operativ övervakning ska genomföras i de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus och fokuserar på att övervaka utvecklingen av de identifierade föroreningarna. Den operativa övervakningen ska utformas med hjälp av resultaten från den kontrollerande övervakningen och de två huvudsyftena är att ge underlag till klassificering av kemisk grundvattenstatus och identifiering av trender.

  • Klassificering av kemisk grundvattenstatus. Tillsammans med resultaten från den kontrollerande övervakningen ger den operativa övervakningen underlag för att klassificera den kemiska statusen för de grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk.
  • Identifiering av trender. När det gäller mänskligt orsakade föroreningar används resultaten från den operativa övervakningens tidsserier för att identifiera trender (se avsnitt Identifiering av trender). Tidsserierna ska också användas för att utvärdera effekterna av de insatta åtgärderna.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut