Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Operativ övervakning

12 §

Inom varje vattendistrikt ska ett program för operativ övervakning upprättas i syfte att fastställa kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som vid riskbedömningen bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus samt följa upp effekterna av åtgärdsprogrammen. Resultaten ska även användas för att identifiera eventuella betydande ihållande uppåtgående trender avseende koncentrationen av förorenande ämnen eller indikatorer.

Operativ övervakning ska genomföras i de grundvattenförekomster som bedömts riskera att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus och fokuserar på att övervaka utvecklingen av identifierade föroreningar. Den operativa övervakningen ska utformas med hjälp av resultaten från den kontrollerande övervakningen och de tre huvudsyftena är: bedömning av kemisk status, att visa om och när åtgärdsprogram ska sättas in samt beräkna trender.

  • Bedömning av kemisk status. Tillsammans med resultaten från den kontrollerande övervakningen ger den operativa övervakningen underlag för att klassificera den kemiska statusen för de grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk.
  • Att visa om och när åtgärdsprogram ska sättas in. Den operativa övervakningens tidsserier över förändringen i föroreningarnas halter utgör grunden för om en utgångspunkt för att vända uppåtgående trend behöver fastställas. De visar även om och när åtgärderna ska sättas in för att grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm ska kunna uppfyllas.
  • Beräkna trender. När det gäller mänskligt orsakade föroreningar används resultaten från den operativa övervakningens tidsserier för att beräkna trender (se avsnitt Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend). Tidsserierna ska också användas för att utvärdera effekterna av de insatta åtgärderna.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;