Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Kemisk grundvattenstatus

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

4 kap. 3 § Om uppmätta koncentrationer av ett förorenande ämne eller indikator inte överstiger det tröskelvärde som fastställts enligt 3 kap. 4 § ska det förorenande ämnet eller indikatorn klassificeras till god kemisk grund­vattenstatus. 

Om alla förorenande ämnen och indikatorer har god kemisk grundvatten­status ska grundvattenförekomsten klassificeras till god kemisk grundvattenstatus.

 

§

4 kap. 4 § Även om ett tröskelvärde enligt 3 4 § överskrids i en eller flera över­vakningspunkter ska det förorenande ämnet eller indikatorn klassificeras till god kemisk grundvattenstatus om det är möjligt att visa att överskridandet

 1. endast omfattar en mindre och avgränsad del av grundvattenförekomsten,
 2. inte begränsar möjligheten till nuvarande eller potentiell legitim användning av grundvattnet,
 3. inte leder till att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen i sådana ytvattenförekomster,
 4. inte leder till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem,
 5. inte beror på inträngning av saltvatten eller annan förorening i grund­vattenförekomsten, och
 6. inte hindrar att krav för övriga grundvattenberoende skyddade områden

Om någon av de ovanstående sex punkterna inte uppfylls ska det förorenande ämnet eller indikatorn klassificeras till otillfredsställande kemisk grund­vattenstatus. Om något förorenande ämne eller indikator har otillfredsställande kemisk grundvattenstatus ska grundvattenförekomsten klassificeras till otill­fredsställande kemisk grundvattenstatus.

 

§

6 kap. 8 § Vattenmyndigheten ska redovisa ställningstagande för kemisk grund­vattenstatus för grundvattenförekomsten samt för förorenande ämnen och in­dikatorer enligt 4 kap. 2–4 §§ genom att ange

 1. metod som använts vid klassificeringen av status,
 2. motivering till angiven status,
 3. anledning till otillfredsställande status enligt 4 kap. 4 §, inklusive typ av grundvattenberoende skyddat område om sådant berörs,
 4. tillförlitlighet enligt 4 kap. 8 §, och
 5. gruppering enligt 2 kap. 2 § om sådan har använts.

 

§

6 kap. 9 § Vattenmyndigheten ska redovisa ställningstagande för kemisk grundvatten­status för förorenande ämnen och indikatorer enligt 4 kap. 3 och 4 §§ genom att ange

 1. antal undersökningar som ingår vid klassificering av status,
 2. antal år och vilka årtal som undersökningarna utförts,
 3. observerad koncentration av förorenande ämnen och indikatorer,
 4. eventuell använd metod för beräkning av observerad koncentration,
 5. om tröskelvärdet för något förorenande ämne eller indikator har över­stigits i en eller flera övervakningsstationer men grundvattenföre­komsten trots det uppnår god kemisk grundvattenstatus, och
 6. beskrivning och orsak till bedömning enligt punkt 5, inklusive redo­ visning av andel av grundvattenförekomsten som är påverkad av kon­centrationer som överskrider tröskelvärdet.

 

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information