Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Bedömning av tillförlitlighet

Tillförlitligheten beskriver säkerheten i klassificeringen av kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomster.

§

4 kap. 8 § Vattenmyndigheten ska bedöma tillförlitligheten på statusen vid klassificering av

  1. kemisk grundvattenstatus för förorenande ämnen och indikatorer,
  2. kemisk grundvattenstatus för grundvattenförekomsten,
  3. kvantitativ status för kvantitativa kvalitetsfaktorer, och
  4. kvantitativ status för grundvattenförekomsten.

Tillförlitligheten ska bedömas i fyra kategorier, hög (3), medel (2), låg (1) eller okänd (0).

För varje grundvattenförekomst som statusklassificeras ska en bedömning av tillförlitligheten i statusklassningen göras. Eftersom statusklassificering görs för varje kvantitativ kvalitetsfaktor och för varje förorenande ämne och indikator, ska även tillförlitligheten bedömas för dem. 

Det finns fyra kategorier för tillförlitlighet:

  • 0 - Ingen information
  • 1 - Låg
  • 2 - Medel   
  • 3-  Hög

Kategori 0 ska användas för grundvattenförekomster där det inte finns någon information alls tillgänglig. Det kan till exempel handla om en förekomst som tillkommit i ett sent skede under cykeln och därför helt saknar information från kartläggning, riskbedömning och övervakning.

Grundvattenförekomster, kvantitativa kvalitetsfaktorer och förorenande ämnen och indikatorer som inte är i risk får automatiskt god status, vilket framgår av 4 kap. 2 § i SGU:s föreskrift SGU-FS 2023:1. För dessa grundvattenförekomster anges tillförlitligheten till 2 (medel) eftersom riskbedömningen grundar sig på information från inledande och eventuell fördjupad kartläggning, vilket inkluderar resultat från övervakning. Därmed blir statusklassificeringen indirekt byggd på underlagsdata  både från bedömningen av mänsklig verksamhet och övervakning, vilket motiverar en tillförlitlighet på medelnivå.

Grundvattenförekomster, kvantitativa kvalitetsfaktorer och förorenande ämnen och indikatorer som har bedömts vara i risk ska däremot statusklassificeras utifrån övervakningsdata samtidigt som även den konceptuella förståelsen ska vägas in. Tillförlitligheten ska då bedömas enligt grundprincipen som visas i bilden nedan.

Diagram där axlarna illustrerar tillgång till övervakningsdata och koncetuell förståelse. Klass 1 är det område som har lägst konceptuell förståelse och minst tillgång till övervakningsdata. Klass 3 är det område som har bäst konceptuell förståesle och bäst tillgång till övervakningsdata. Klass 2 är området mellan dessa.
Bilden visar grundprincipen för vilka kategorier av tillförlitlighet som ska sättas för grundvattenförekomster som är i risk och har god status. 1 är låg tillförlitlighet, 2 är medel och 3 är hög tillförlitlighet.

För grundvattenförekomster, kvantitativa kvalitetsfaktorer och förorenande ämnen och indikatorer som har otillfredsställande status är grundregel att det ska finnas övervakningsdata som visar på att grundvattnet är påverkat. Det saknas då lika långtgående möjligheter att kompensera för en begränsad datatillgång med en god konceptuell förståelse. Därför ser motsvarande bild ut som nedan. 

Diagram där axlarna illustrerar tillgång till övervakningsdata och koncetuell förståelse. Klass1, 2 och 3 visas som i bilden ovan på sidan, men området som representerar ingen tillgång till övervakningsdata är svartmarkerat, vilket symboliserar att man inte kan hämna i den situationen.
Bilden visar grundprincipen för vilka kategorier av tillförlitlighet som ska sättas för grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. 1 är låg tillförlitlighet, 2 är medel och 3 är hög tillförlitlighet.

Information om tillförlitligheten i statusklassificeringen ska redovisas enligt krav i 6 kap. 8 och 10 §§ i SGU-FS 2023:1. Uppgifterna om tillförlitlighet för kemisk och kvantitativ status rapporteras till EU-kommissionen.

Senast ändrad 2023-06-13

Skriv ut

Relaterad information