Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Expertbedömning

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

4 kap. 7 § Vattenmyndigheten ska genomföra en expertbedömning av kemisk grund­vattenstatus respektive kvantitativ status när det inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa 6 § och

  1. mätningar som behövs för klassificering av status saknas,
  2. information inhämtats på annat sätt än det som anges i 6 §, eller
  3. resultatet av klassificeringen av status enligt 2–5 §§ inte är rimligt eller har hög osäkerhet.

En expertbedömning ska göras utifrån information från inledande och för­djupad kartläggning.

En expertbedömning kan resultera i att en grundvattenförekomst har god eller otillfredsställande kemisk grundvattenstatus respektive god eller otill­fredsställande kvantitativ status.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut