Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Kvantitativ status

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

4 kap. 5 § En grundvattenförekomst har god kvantitativ status när grundvattennivån är sådan att den

 1. inte påverkas till följd av att det långsiktiga uttaget överskrider den tillgängliga grundvattenresursen,
 2. inte kan leda till att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller till betydande sänkning av statusen i sådana ytvattenförekomster,
 3. inte kan leda till betydande skada på skyddsvärda grundvatten­beroende terrestra ekosystem, och
 4. inte ens inom ett begränsat område ger upphov till förändringar i strömningsriktningen som kan leda till inträngning av saltvatten eller annan förorening.

Om någon av de ovanstående fyra kvantitativa kvalitetsfaktorerna inte uppfylls ska den kvantitativa kvalitetsfaktorn klassificeras till otillfredsställande kvantitativ status. Om någon kvantitativ kvalitetsfaktor har otill­fredsställande kvantitativ status ska grundvattenförekomsten klassificeras till otillfredsställande kvantitativ status.

 

§

6 kap. 10 § Vattenmyndigheten ska redovisa och motivera kvantitativ status för grund­ vattenförekomsten och för kvantitativa kvalitetsfaktorer enligt 4 kap. 2 och 5 §§ genom att ange

 1. metod som använts vid klassificeringen av status,
 2. motivering till angiven status,
 3. anledning till otillfredsställande status enligt 4 kap. 5 §, inklusive typ av grundvattenberoende skyddat område om sådant berörs,
 4. tillförlitlighet enligt 4 kap. 8 §, och
 5. gruppering enligt 2 kap. 2 § om sådan har använts.

 

§

6 kap. 11 § Vattenmyndigheten ska redovisa och motivera den kvantitativa statusen för kvantitativa kvalitetsfaktorer enligt 4 kap. 5 § genom att ange

 1. antal undersökningar som ingår i klassificeringen av status,
 2. antal år och vilka årtal de undersökningarna utförts,
 3. observerat resultat från undersökningarna,
 4. om observerat resultat indikerar miljökonsekvenser men grundvattenförekomsten trots det uppnår god kvantitativ status, och
 5. beskrivning och orsak till bedömning enligt punkt 4, inklusive redo­visning av andel av grundvattenförekomsten som är påverkad av miljökonsekvenser.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut