Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Åtgärdsprogram

SGU-FS 2017:1

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att utökas.

Åtgärdsprogram ska tas fram för de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status. I åtgärdsprogrammet specificeras vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de fastställda miljökvalitetsnormerna. Programmet upprättas av vattenmyndigheterna och riktar sig till kommuner och myndigheter enligt 5 kap. miljöbalken. Innehållet ska omfatta och redovisa vilka åtgärder som behövs och vilken myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information