Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Åtgärdsprogram

SGU-FS 2017:1

Åtgärdsprogram ska tas fram för de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status. I åtgärdsprogrammet specificeras vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de fastställda miljökvalitetsnormerna. Programmet upprättas av vattenmyndigheterna och riktar sig till kommuner och myndigheter enligt 5 kap. miljöbalken. Innehållet ska omfatta och redovisa vilka åtgärder som behövs och vilken myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd.

Framtagande av åtgärder styrs av bestämmelser i 6 kap. vattenförvaltningsförordningen (2004:660). SGU är inte föreskrivande och vägledande myndighet för hur arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet ska utföras. SGU föreskriver bara om hur åtgärdsprogrammet ska redovisas. De bestämmelserna finns i SGU:s föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogran, SGU-FS 2017:1. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information