Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Förvaltningsplan

SGU-FS 2017:1

I förvaltningsplanen sammanfattas de arbetsmoment som har utförts inom vattenförvaltningscykeln. Sammanfattningen ska innehålla såväl arbetsmetodik som resultat. Planen ska bland annat ge en sammanfattande bild av tillståndet, vilka miljökvalitetsnormer som gäller, undantag som tillämpats, vilka åtgärder som genomförts samt hur övervakningsprogrammen upprättats. Planen ska inkludera en sammanfattning av alla ändringar avseende de moment som ingår sedan tillkännagivandet av förra förvaltningsplanen. Den ska också redovisa de bedömningar av framsteg för att nå målen som anges i vattendirektivets artikel 4, och förklaringar till varför vissa åtgärder inte har genomförts eller varför man inte lyckats nå de fastställda målen. I planen ska också inriktningen på arbetet under nästa förvaltningscykel beskrivas.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;