Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Sammanfattning av vattenförvaltningscykeln för grundvatten

I detta avsnitt görs en sammanfattande beskrivning av hela den sexåriga vattenförvaltningscykeln för grundvatten.

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att uppdateras.

De olika momenten som ingår i vattenförvaltningscykeln är inledande och fördjupad kartläggning, riskbedömning, fastställande av tröskelvärden och vända trend-värden, statusklassificering, övervakning, fastställande av miljökvalitetsnormer och framtagande av åtgärdsprogram. I det här avsnittet beskrivs alla delmoment översiktligt. Utförligare förklaringar och mer detaljerad vägledning finns i de efterföljande avsnitten i vägledningen. Hela vägledningen är till för att förtydliga vad som skrivs i SGU:s föreskrifter om vattenförvaltning av grundvatten. 

Syftet med vattenförvaltningen av grundvatten är uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Europas grundvattenresurser. Målet är att alla grundvattenförekomster ska uppnå och bibehålla god kvantitativ och kemisk status. Det beskrivs i vattendirektivets artikel 4. Ett långsiktigt hållbart nyttjande inkluderar mänsklig användning av grundvattnet, men även att grundvattnet ska bidra till en god miljö för växter och djur i sjöar, vattendrag och grundvattenberoende terrestra ekosystem. För grundvattenarbetet innebär det att åtgärder ska vidtas för att:

  • Förebygga och begränsa mänsklig förorening av grundvatten.
  • Säkerställa en god balans mellan vattenuttag och grundvattenbildning.
  • Förhindra negativa effekter för växter och djur i anslutna akvatiska ekosystem och grundvattenberoende terrestra ekosystem.

Vattenförvaltningen omfattar det grundvatten som är viktigt för vattenförsörjningen nu eller i framtiden, eller som är viktigt för att upprätthålla grundvattenberoende ekosystem. Förvaltningsarbetet utgår från så kallade grundvattenförekomster, en begränsad volym grundvatten, vilket är ett begrepp som beskrivs mer detaljerat i avsnitt Grundvattenförekomster.

Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga förvaltningscykler, där de olika momenten revideras i varje cykel. I de följande avsnitten ges en sammanfattande beskrivning av de olika momenten. Mer utförliga beskrivningar finns under avsnitten för respektive föreskrifter. 

Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år 2004 och den inledande förvaltningscykeln avslutades 2009. Vi är nu inne i den fjärde förvaltningscykeln.  

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut
;