Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Sammanfattning av vattenförvaltningscykeln för grundvatten

I detta avsnitt görs en sammanfattande beskrivning av hela den sexåriga vattenförvaltningscykeln för grundvatten.

De olika delmomenten är kartläggning och riskbedömning, övervakning, framtagande av miljökvalitetsnormer, framtagande av åtgärdsprogram och statusklassificering. I det här avsnittet beskrivs alla delmoment översiktligt. Utförligare förklaringar och mer detaljerad vägledning finns i de efterföljande avsnitten i vägledningen. Hela vägledningen är till för att förtydliga vad som skrivs i SGU:s föreskrifter om vattenförvaltning av grundvatten (se uppräkning i tabellen nedan). 

Syftet med vattenförvaltningen av grundvatten är att nå de mål om god grundvattenstatus som ges i vattendirektivets artikel 4. Avsikten är att främja en långsiktigt hållbar vattenanvändning och en god miljö för växter och djur i sjöar, vattendrag och grundvattenberoende terrestra ekosystem. För grundvattenarbetet innebär det att åtgärder har vidtagits för att:

  • Förebygga och begränsa mänsklig förorening av grundvatten.
  • Säkerställa en god balans mellan vattenuttag och grundvattenbildning.
  • Förhindra negativa effekter för växter och djur i anslutna akvatiska ekosystem och grundvattenberoende terrestra ekosystem.

Vattenförvaltningen omfattar det grundvatten som är viktigt för vattenförsörjningen nu eller i framtiden, eller som är viktigt för att upprätthålla grundvattenberoende ekosystem. Förvaltningsarbetet utgår från så kallade grundvattenförekomster, en begränsad volym grundvatten, vilket är ett begrepp som beskrivs mer detaljerat i avsnitt Grundvattenförekomster.

Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga förvaltningscykler, där de olika arbetsmomenten delvis bedrivs parallellt och återkommer i varje cykel. I de följande avsnitten ges en kort sammanfattande beskrivning av de olika arbetsmomenten.

Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år 2004 och den inledande förvaltningscykeln avslutades 2009. Det sista året i förvaltningscyklerna anges i vägledningen som målår och för kommande förvaltningscykler är dessa 2015, 2021 och 2027 (tabell: Tidpunkterna för vattenförvaltningens arbetsmoment under fyra förvaltningscykler.). Övervakningen av grundvattnets kvantitativa och kemiska status löper under hela cykeln. Övervakningen av den kemiska grundvattenstatusen löper antingen som kontrollerande eller operativ kemisk övervakning. Den kontrollerande övervakningen ska bekräfta riskbedömningen och ska därför genomföras vid åren 2013, 2019 och 2025.

Tabellen visar tidpunkterna för vattenförvaltningens arbetsmoment under fyra förvaltningscykler.
Inledande kartläggning och riskbedömning Fördjupad kartläggning och riskbedömning Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Statusklassificering Förvaltningsplan och rapportering
SGU-FS 2013:1 SGU-FS 2013:1 SGU-FS 2013:2 samt 2016:1 SGU-FS 2017:1  SGU-FS 2013:2 SGU-FS 2017:1
2004-2005 2006-2007 2008 2009 2009 2009
2010-2011 2012-2013 2014 2015 2015 2015
2016-2017 2018-2019 2020 2021 2021 2021
2022-2023 2024-2025 2026 2027 2027 2027

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;